Skatterättsnämndens förhandsbesked

Gåva (dnr 61-19/D)

Fråga om överlåtelser av alla aktier i ett företag till styvbror respektive styvson utgör skattefria gåvor eller ska beskattas som inkomst av tjänst hos honom.

DIARIENUMMER61-19/D
MEDDELANDEDATUM2019-12-17
LAGRUM8 kap. 2 § och 11 kap. 1 § inkomstskattelagen
SÖKANDEX AB
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

Aktieöverlåtelserna medför inte någon inkomstbeskattning av A.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X Aktiebolag ägs sedan 2007 till lika delar av B och hennes döttrar C, D och E. Bolaget som grundades [...] säljer [...].

B är sedan 2000 gift med F. Hans son från ett tidigare förhållande, A, har sedan 2006 arbetat heltid i bolaget som [...]. Han har erhållit marknadsmässig lön för sitt arbete.

B är bolagets VD men orkar på grund av sjukdom inte arbeta operationellt i någon större utsträckning. Av döttrarna är det endast C som arbetar i bolaget. Ingen av delägarna har något fortsatt intresse av att arbeta i bolaget i någon större omfattning eller på annat sätt driva företaget vidare. De avser därför att ge sina respektive aktier i bolaget i gåva till sin styvson respektive styvbror A. Han kommer också att ta över som VD i bolaget.

X AB har ca 23 miljoner kr i utdelningsbara medel. Av dessa kommer ca 18–19 miljoner kr att delas ut till de nuvarande aktieägarna och resterande del kvarstå i bolaget. Efter utdelningen kommer delägarna att lämna sina respektive aktier i bolaget som gåva till A.

Gåvorna utgör enligt ansökan ett led i ett generationsskifte. Det är naturligt att den i familjen som vill driva verksamheten vidare också är ägare till bolaget.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om aktieöverlåtelserna ska anses utgöra skattefria gåvor eller om överlåtelserna ska beskattas som inkomst av tjänst (fråga 1). Om någon av överlåtelserna inte anses utgöra gåva vill han ha svar på om bedömningen blir en annan om B först får sina döttrars andelar i gåva och därefter lämnar samtliga aktier i bolaget till honom i gåva (fråga 2).

Såväl sökanden som Skatteverket anser att överlåtelserna inte medför någon inkomstbeskattning av honom.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att alla inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller i 8 eller 11 a kap.

Enligt 8 kap. 2 § är ett förvärv genom gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning ofta ska ske om gåvan kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation (jfr t.ex. RÅ 1997 ref. 1 och HFD 2017 ref. 38 I). Beskattning har dock underlåtits om det funnits anledning att anta att syftet varit ett annat än att belöna den anställde för en prestation (se HFD 2016 ref. 69 och där hänvisade rättsfall samt HFD 2017 ref. 38 II och III).

Överlåtelser som görs som ett led i ett generationsskifte bör i de flesta fall kunna ske utan beskattning (RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

Frågan om ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig löneförmån eller en skattefri gåva måste avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Av praxis framgår att de tre viktigaste faktorerna vid bedömningen är relationen mellan överlåtare och förvärvare, syftet med överlåtelsen och gåvans eller förmånens värde.

Skatterättsnämndens bedömning

Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i ärendet finner Skatterättsnämnden att överlåtelserna av aktier får anses ha ett annat syfte än att belöna A för en arbetsprestation. De får anses ha sin grund i den nära relationen mellan överlåtarna och förvärvaren samt en önskan att företaget ska leva vidare inom familjen. Överlåtelserna är därmed gåvor som inte medför någon inkomstbeskattning.

Fråga 2 förfaller.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%