Skatterättsnämndens förhandsbesked

Sjöinkomst, EES-handelsfartyg (dnr 90-19/D)

Fråga om ett fartyg är att anse som ett EES-handelsfartyg.

DIARIENUMMER90-19/D
MEDDELANDEDATUM2020-06-04
LAGRUM64 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA
MOTPARTSkatteverket
HAR ÖVERKLAGATS?Ja

Förhandsbesked

Fartyget B är ett EES-handelsfartyg. As inkomst från tjänstgöringen på fartyget utgör sjöinkomst om övriga förutsättningar för det är uppfyllda.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A arbetar på fartyget B. Rederiet där fartyget B ingår har en verksamhet som består av att utföra arbeten som omfattar installation, reparation, upptagning och skydd av sjökabelsystem.

Enligt ansökan är B ett lastfartyg som används för transport av sjökablar och sjökabeltillbehör. Transporterna som fartyget utför omfattas av samma transporträtt och dokumentation som övrig sjöfart.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om fartyget B är att bedöma som ett EES-handelsfartyg så att hans inkomst från tjänstgöringen på detta fartyg utgör sjöinkomst.

A anser att B är ett EES-handelsfartyg. Att fartyget i stor utsträckning används för att lägga ner, reparera eller ta upp kabel hindrar inte att det samtidigt transporterar gods eller används för arbetsuppgifter direkt kopplad till sådan transport.

Skatteverket anser inte att B är ett EES-handelsfartyg. Kabelläggningsfartyg utför en mycket speciell tjänst. Av rederiets hemsida framgår att B är specialutrustat för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för olika typer av uppdrag för arbete med sjökabel. Fartygets huvuduppgift är således kabelläggning. Den omständigheten att kabel måste medföras på fartyget för att uppdragen ska kunna utföras innebär inte att fartyget ska anses transportera gods i den mening som krävs för att fartyget ska bedömas som ett handelsfartyg.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Skattskyldiga som har sjöinkomst under hela beskattningsåret har rätt till sjöinkomstavdrag (64 kap. 2 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL).

Med sjöinkomst avses bl.a. lön till den som enligt sjömanslagen (1973:282) anses som sjöman och som är anställd i redarens tjänst på ett EES-handelsfartyg, under förutsättning att fartyget har en bruttodräktighet på minst 100 och till övervägande del används i fjärrfart eller närfart (64 kap. 3 § IL).

Med anställning på ett EES-handelsfartyg avses bl.a. anställning på ett fartyg som är registrerat i ett fartygsregister i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-området och som används till handelssjöfart eller befordran av passagerare eller till något annat ändamål som har samband med handelssjöfarten (5 §).

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden konstaterar inledningsvis att det av förutsättningarna framgår att Bs huvudsakliga uppgift är kabelläggning och att fartyget är specialanpassat för den uppgiften. För att kunna utföra sin huvuduppgift ingår transport av sjökabel. Frågan är om det är tillräckligt att transport av gods ingår som en underordnad del i ett fartygs huvudsakliga verksamhet för att det ska betraktas som ett EES-handelsfartyg.

Av praxis framgår att materiella skäl kan sägas tala för att sjömän som arbetar på kommersiella fartyg bör ges samma skattelättnader oavsett vilken verksamhet som bedrivs på fartyget. En sådan tolkning är dock svår att förena med ordalydelsen av bestämmelsens i 64 kap. 5 § då denna tvärtom med styrka talar för att det endast är fartyg som används till att transportera gods eller passagerare, eller till annat ändamål som har samband med sådan sjöfart, som omfattas (HFD 2017 ref. 69 I).

Mot bakgrund av det uttalandet bör kravet på transportinslag inte ställas särskilt högt. Det bör vara tillräckligt att konstatera att fartyget faktiskt till någon del transporterar gods för att det ska ses som ett EES-handelsfartyg (jfr även HFD 2018 ref. 83). Med ett sådant synsätt är fartyget B ett EES-handelsfartyg. As inkomst från tjänstgöringen på detta fartyg utgör därmed sjöinkomst om även övriga förutsättningar för det är uppfyllda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...