Skatterättsnämndens förhandsbesked

Överlåtelse av aktier (dnr 42-20/D)

En överlåtelse av aktier till ägarens söner har ansetts utgöra skattefria gåvor för sönerna.

DIARIENUMMER42-20/D
MEDDELANDEDATUM2020-09-16
LAGRUM8 kap. 2 § och 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA, B och C
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

Överlåtelserna är skattefria gåvor för sökandena.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

D äger alla aktier i X AB. Han har en önskan om att hans söner, A, B och C, ska bli delägare i bolaget och avser därför att överlåta (...) procent av aktierna till var och en av dem under 2020 eller 2021 som ett led i ett generationsskifte. Varje aktiepost (...) kommer att ha ett värde om minst 60 miljoner kronor.

D och hans söner arbetar alla i X AB och sitter i bolagets styrelse. D är styrelseordförande och en av sönerna VD. Sönerna har enligt ansökan marknadsmässiga löner. I samband med aktieöverlåtelserna ska parterna ingå ett aktieägaravtal.

Frågan och parternas inställning

Sökandena vill veta om överlåtelserna är att se som skattefria gåvor för dem.

Sökandena anser att överlåtelserna är gåvor.

Skatteverket har ingen annan uppfattning.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att alla inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller, såvitt här är av intresse, i 8 kap.

Enligt 8 kap. 2 § är ett förvärv genom gåva skattefritt.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan om ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig löneförmån eller en skattefri gåva ska avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Av praxis framgår att relationen mellan överlåtare och förvärvare, syftet med överlåtelsen samt gåvans eller förmånens värde är faktorer av betydelse för bedömningen. När det gäller överlåtelser från föräldrar till barn torde regelmässigt kunna antas att syftet är rent benefikt, om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att så är fallet. En sådan omständighet kan vara att marknadsmässig ersättning inte har utgått för arbetet i förälderns företag (se HFD 2016 ref. 69 och HFD 2017 ref. 38 I–III).

Detta fall rör överlåtelser från en förälder till barn. Någon särskild omständighet som talar mot ett benefikt syfte finns inte. Överlåtelserna ska därför ses som skattefria gåvor för sökandena.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...