Skatterättsnämndens förhandsbesked

Andelsbyte, röstvillkoret (54-20/D)

Särskilda skäl för att medge undantag från röstvillkoret i samband med andelsbyte har ansetts föreligga.

DIARIENUMMER54-20/D
MEDDELANDEDATUM2020-09-16
LAGRUM48 a kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

Undantaget från röstvillkoret är tillämpligt.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X är ett onoterat bolag [hemmahörande i ett annat EU-land]. X äger ca 80 procent av aktierna i det onoterade svenska bolaget Y AB (Y). A, som är obegränsat skattskyldig i Sverige, äger aktier i båda dessa bolag.

Y ingick 2019 ett avtal med [en utländsk koncern] om försäljning av samtliga sina dotterbolag. Affären slutfördes 2020 och efter det består Ys balansräkning i princip bara av en kassa.

X ska nu rikta ett erbjudande till Ys minoritetsägare som innebär att bolaget förvärvar deras aktier i Y i utbyte mot aktier i X. Därefter avser X att absorbera Y genom en gränsöverskridande fusion. Det finns två skäl för detta. Ett skäl är att minska exponeringen mot valutafluktuationer. Det andra skälet är att konsolidera bolagens respektive balansräkningar. Förhoppningen är att fusionen kan avslutas före årsskiftet 2020/2021.

A kommer att få aktier i X till ett värde av ca (...) kronor och en betydande kapitalvinst kommer att uppkomma för honom. Han vill därför tillämpa reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Om fusionen slutförs som planerat kommer dock inte röstvillkoret i 8 § att vara uppfyllt.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om undantaget från röstvillkoret i 8 § är tillämpligt för det fall fusionen genomförs och avslutas före årsskiftet 2020/2021.

Såväl A som Skatteverket anser att undantaget är tillämpligt då det inte är skatteskäl som är anledningen till vare sig andelsbytet eller fusionen.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

I 48 a kap. finns bestämmelser om framskjuten beskattning vid andelsbyten. För att ett förfarande ska ses som ett andelsbyte ska bl.a. villkoret om röstetal i 8 § vara uppfyllt.

Enligt 8 § första stycket första meningen ska det köpande företaget vid utgången av det kalenderår då avyttringen sker inneha andelar i det avyttrade företaget med ett sammanlagt röstetal som överstiger 50 procent av röstetalet för samtliga andelar i det avyttrade företaget. Om särskilda skäl medfört att det köpande företaget avyttrat andelar i det avyttrade företaget efter andelsbytet är det enligt andra meningen tillräckligt att företaget haft ett sådant innehav vid någon tidpunkt efter andelsbytet under det nämnda kalenderåret.

Skatterättsnämndens bedömning

Röstvillkoret har utformats som en huvudregel från vilken undantag kan göras om det föreligger särskilda skäl. I förarbetena anges att röstvillkoret bör införas som ett led i att motverka skatteundandraganden, vilket innebär att undantaget snarare kan uppfattas som huvudregeln. Utöver ett exempel på när särskilda skäl kan anses föreligga ger förarbetena ingen ytterligare ledning för tillämpning av bestämmelsen (jfr prop. 1998/99:15 s. 188 f.).

Vid tillämpning av röstvillkoret ska även beaktas att bestämmelserna i 48 a kap. är en del av genomförandet av rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan i svensk rätt (fusionsdirektivet, ursprungligen 90/434/EEG, sedermera 2009/133/EG och ändrat genom 2013/13/EU). Det innebär att en tillämpning av bestämmelserna måste vara förenlig med fusionsdirektivet.

Till skillnad från de svenska reglerna innehåller fusionsdirektivet inte något krav på att röstmajoritet i det förvärvade företaget ska föreligga vid kalenderårets utgång (jfr artikel 2 e). Upprätthållandet av ett sådant krav synes enligt direktivet endast kunna motiveras av att andelsbytet har skatteflykt eller skatteundandragande som huvudsakligt syfte (jfr artikel 15.1 a).

Skatterättsnämnden finner mot bakgrund av syftet med andelsbytet och vad som anförts i övrigt att det föreligger sådana särskilda skäl som avses i 48 a kap. 8 § första stycket andra meningen. Det är således tillräckligt att X innehaft aktier med röstmajoritet i Y vid någon tidpunkt efter andelsbytet under kalenderåret.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...