Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skadestånd (dnr 68-14/D)

(2014-12-12)

Skadestånd till följd av avtalsbrott har ansetts utgöra inkomst av näringsverksamhet. Undantaget från skatteplikt har inte ansetts tillämpligt.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2014-12-12 (dnr 68-14/D)

Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av sökanden.

Högsta förvaltningsdomstolens dom/beslut: dom 2015-05-07 (mål nr. 74-15)

Lagrum: 8 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande: X AB

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

Skadeståndet är inte en skattefri inkomst.

Motivering

Bakgrund

Fastighetsbolagen X AB och Y AB avtalade om att förvärva var sin fastighet som ägdes av en extern part genom ett aktiebolag. Enligt avtalet skulle Y AB först förvärva samtliga aktier i detta bolag och därefter överlåta den ena fastigheten till X AB enligt vissa på förhand fastställda villkor.

Y AB förvärvade aktiebolaget men överlåtelsen till X AB kunde inte genomföras som planerat. X AB och Y AB ingick då en förlikning som innebär att X AB ska få skadestånd på grund av avtalsbrott. Skadeståndet är en samlad ersättning för såväl värdeökning som löpande resultat för den fastighet som X AB skulle ha erhållit i enlighet med överenskommelsen. Enligt (...) förlikningsavtalet ska slutlig avstämning av skadeståndets storlek göras när ett lagakraftvunnet förhandsbesked föreligger om hur X AB ska beskattas med anledning av skadeståndet.

Frågan och parternas inställning

X AB vill veta om skadeståndet är skattefritt enligt 8 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229).

X AB anser att så är fallet. Skadeståndet avser en tillgång som aldrig har ingått i bolagets verksamhet. X AB har inte heller bedrivit någon näringsverksamhet avseende fastighet till vilken ersättningen hör.

Skatteverkets uppfattning är att skadeståndet utgör en skattepliktig ersättning som ska tas upp i X ABs näringsverksamhet. Undantaget i 8 kap. 22 § är enligt verket inte tillämpligt.

Skatterättsnämndens bedömning

X AB har drabbats av inkomstbortfall till följd av avtalsbrott, som ett annat bolag gjort sig skyldigt till, när en överenskommelse om en fastighetsöverlåtelse till X AB inte kunde fullföljas. Den ersättning som ska utgå enligt förlikningsavtalet avser att kompensera X AB för uteblivna inkomster.

Frågan är om X AB ska ta upp ersättningen till beskattning.

Huvudregeln i 15 kap. 1 § är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt. Ersättningen ifråga utgör en sådan inkomst (jfr HFD 2012 ref. 39).

Skattefrihet kan därmed föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen.

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 §. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet.

Det skadestånd som X AB ska få är inte en ersättning för skada eller liknande på tillgång och omfattas då inte av skattefriheten.

Skadeståndet är därför skattepliktigt.