RSV 2002:42 (Punktskatter)

Skatt på annonser och reklam

Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om beskattning av annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL).

1 Trycksak

Av 1 § andra stycket 1 RSL framgår att med trycksak förstås avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller genom screenförfarande.

Allmänna råd:

Flera lika exemplar får anses föreligga när minst 13 lika exemplar har framställts.

2 Annons

2.1 Annons i publikation på främmande språk

Av 4 § 2 RSL framgår att skatteplikt ej föreligger för annons i publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands.

Allmänna råd:

För att en publikation skall anses som huvudsakligen spridd utomlands bör minst 80 % av den distribuerade upplagan av publikationen spridas utom landet.

2.2 Ersättningsannons

Allmänna råd:

För annonser som införs utan vederlag och utgör rättelser av annonser som vid ett tidigare införande innehållit tryckfel eller andra felaktigheter som utgivaren av publikationen svarat för (ersättningsannonser) bör inte skatteplikt anses föreligga.

3 Faktureringsavgift

Enligt 13 § första stycket RSL utgörs beskattningsvärdet i fall som avses i 3 § samt 5 § 1 och 2 av vederlaget.

Allmänna råd:

Har avgift tagits ut för att helt eller delvis täcka kostnaderna för fakturering, bör avgiften inte räknas in i beskattningsvärdet om denna debiteras särskilt på fakturan och med ett belopp som kan anses skäligt.

4 Bevarande av trycksaksprover

Enligt 31 § RSL skall skattskyldig under en tid av två år bevara ett exemplar av varje trycksak som han framställt.

Allmänna råd:

Trycksaker som är särskilt dyrbara eller skrymmande behöver inte bevaras på annat sätt än i form av skisser, fotografier eller dylikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2003 och ersätter avsnitten 1, 2, 3 och 4 i Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:35) om skatt på annonser och reklam. Nämnda avsnitt skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%