Innehåll

RSV 2003:9 (Inkomsttaxering)

Inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering

Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.

Av 18 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att hela utgiften för inventarier som är av mindre värde får dras av omedelbart. Detta gäller dock inte sådana rättigheter m.m. som avses i 18 kap. 1 § andra stycket inkomsskattelagen.

Av förarbetena till lagstiftningen (prop. 1980/81:68, del A, s. 114 och SkU 1980/81:25, s. 116-117) framgår bl.a. att det inte anses som motivierat att generellt bestämma en övre fix gräns för vad som skulle anses vara mindre värde, eftersom detta begrepp måste anses ha en annan valör i större företag än i mindre. Det anses vidare att vad som skall anses som mindre värde också kunde påverkas av arten av och ändamålet med en investering.

Allmänna råd:

För små företag bör som inventarier som är av mindre värde normalt räknas ett inventarium vars anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt uppgår till högst 5 000 kronor.

För medelstora företag får motsvarande belopp anses vara 10 000 kronor och för stora företag 20 000 kronor.

Små företag får anses vara sådana företag i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio, och tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret uppgått till högst 24 miljoner kronor.

Stora företag får anses vara sådana företag i vilka nettovärdet av tillgångarna i företaget enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstigit ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller i vilka antalet anställda hos företaget under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.

Medelstora företag får anses vara sådana företag som inte är små eller stora företag.

För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen av vad som ska räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.

Vid bedömningen av vad som bör anses vara inventarier som är av mindre värde bör vidare gälla att en omedelbar kostnadsföring av anskaffningsutgiften bör vara förenlig med god redovisningssed, dvs. att beloppen i det enskilda företaget inte får vara väsentliga med avseende på företagets resultat och ställning.

Fråga om ett inventarium är av mindre värde eller inte bör bedömas utifrån förhållandena under anskaffningsåret. Inventariet bör därefter anses behålla sin karaktär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:10) om inventarier av mindre värde.

  • [1]

    Beträffande 2003 och tidigare års taxeringar, se RSV Dt 1992:10.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...