Innehåll

SKV A 2004:16 (Redovisning)

Tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier utomlands. [1]

Enligt 7 kap. 4 § första stycket första meningen bokföringslagen (1999:1078), BFL, får Skatteverket, om det finns särskilda skäl, tillåta att ett företag förvarar maskinläsbara medier utomlands även om förutsättningar enligt 7 kap. 3 a § BFL inte föreligger.

Allmänna råd:

Den omständigheten att företaget av kostnads- eller effektivitetsskäl vill ha sina maskinläsbara medier utomlands bör inte tillmätas någon avgörande betydelse vid bedömningen av om det föreligger särskilda skäl.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd bör en allmän lämplighetsbedömning göras av det ansökande företaget samt de personer eller ägargrupper som står bakom det.

Vid tillståndsprövningen bör bedömas om de ansvars- och befogenhetsregler som gäller för bokföring i företagets redovisningssystem är lämpligt utformade med avseende på företagets avsikt att placera maskinläsbara medier samt maskinutrustning utomlands.

Det bör för tillstånd krävas att företaget har en betryggande datasäkerhet med väl inarbetade rutiner för drift och åtkomstmöjlighet till räkenskapsinformationen.

Uppgifterna i företagets ansökan bör intygas av företagets revisor.

Enligt 7 kap. 4 § första stycket sista meningen BFL får tillståndet att förvara maskinläsbara medier utomlands förenas med villkor och begränsas till viss tid.

Allmänna råd:

Skatteverket får förena tillståndet med villkor att

  1. företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden,
  2. företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram räkenskapsinformationen i Sverige i sådan form som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 BFL,
  3. företaget utan kostnad för Skatteverket eller Tullverket i översättning skall kunna tillhandahålla innehållet i sådan systemdokumentation och behandlingshistorik som avses i 5 kap. 11 § BFL,
  4. företaget utan dröjsmål och utan kostnad för Skatteverket eller Tullverket skall kunna tillhandahålla räkenskapsinformationen i formen av datafil, och
  5. tillståndet kan komma att återkallas om förutsättningarna för detta ändras i något väsentligt avseende.

Giltighetstiden för ett beslut om tillstånd bör första gången det meddelas för ett visst företag begränsas till tre år. Om tillståndet förnyas för samma företag bör det kunna medges för ytterligare fem år i taget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 november 2004 och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 2000:22) om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands.

  • [1]

    Beträffande Skatteverkets allmänna råd om anmälan att ett företag förvarar maskinläsbara medier utomlands, se SKV A 2004:17.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%