SKV A 2005:2 (Inkomsttaxering)

Inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse

OBS! Skatteverket publicerar sina allmänna råd på webbplatsen när de har beslutats av verket. De allmänna råden är dock inte gällande förrän de har kommit ut från trycket.

Dessa allmänna råd har ännu inte kommit ut från trycket.

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av pågående arbeten.

1 Pågående arbeten i rörelse

Enligt 17 kap. 23 § skall den redovisning som gjorts i räkenskaperna av pågående arbeten i byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse följas vid beskattningen om den inte strider mot bestämmelserna i 24-32 §§ inkomstskattelagen (IL).

Allmänna råd:

Byggnads- ,anläggnings- och hantverksrörelse

Till företag som bedriver byggnads-, anläggnings- och hantverksrörelse bör räknas företrädesvis företag vars verksamhet enligt svensk standard för näringsgrensindelning (SNI) tillhör huvudgrupp 45. Hit bör anses höra företag som uppför eller utför arbeten på byggnader eller anläggningar eller utför rivnings-, schaktnings- och grundarbeten. Till byggnads- och hantverksföretag bör även räknas t.ex. värme- och sanitetsinstallationsföretag, elinstallationsföretag, plåtslageriföretag, golvläggnings- och plattsättningsföretag, måleriföretag, kylinstallationsföretag, puts- och fogföretag samt glasmästeri-, takläggnings- och isoleringsföretag. Till hantverksmässig rörelse bör även räknas t.ex. vissa tillverkningsföretag och reparationsverkstäder

Konsultrörelse

Till konsultrörelse bör räknas t.ex. advokater, mäklare, arkitekter, konstruktörer, byggkonsulter, datakonsulter, revisorer och läkare. Även annons-, reklam- och marknadsföringsbyråer, liksom skriv-, duplicerings- och kopieringsbyråer är andra exempel på företag som bör räknas till konsultrörelse.

Arbeten på egen fastighet

Även arbeten på egen fastighet i näringsverksamhet kan med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet utgöra pågående arbeten. Så bör anses vara fallet om det av avtal eller annat liknande förhållande kan anses uppenbart att fastigheten omedelbart kommer att avyttras efter det att byggnaden färdigställts.

Arbeten på egen fastighet bör dock inte behandlas som pågående arbeten vid senare tidpunkt än då arbetet senast skulle ha resultatavräknats om arbetet hade utförts för annan persons räkning.

2 Löpande räkning eller fast pris

Enligt 17 kap. 25 § IL anses ett arbete utfört på löpande räkning om ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet. I annat fall anses arbetet utfört till fast pris.

Allmänna råd:

Begreppet ”uteslutande eller så gott som uteslutande” bör innebära att minst 90 procent av ersättningen skall ha bestämts med utgångspunkt från ett pris per tidsenhet och faktiska utgifter för material o.d.

S.k. löpande räkningsarbete med tak bör anses utfört på löpande räkning om det är uppenbart eller så gott som uppenbart att taket normalt sett inte kommer att uppnås.

3 Pågående arbeten på löpande räkning

Reserv i lager och liknande skall enligt 14 kap 4 § andra stycket i fråga om pågående arbeten beaktas bara vid tillämpningen av 17 kap. 27 § andra stycket IL, dvs. när de pågående arbetena tas upp till 97 procent av det sammanlagda anskaffningsvärdet.

Allmänna råd:

Reserv som används för att minska redovisade intäkter för utförda men ännu inte fakturerade arbeten så att endast fakturerade arbeten ingår i det redovisade resultatet bör inte beaktas vid beskattningen.

Inte heller reserv som används för att kostnadsföra aktiverade utgifter bör beaktas vid beskattningen.

4 Slutredovisning av pågående arbeten till fast pris

Om den skattskyldige i betydande omfattning har låtit bli att slutredovisa belopp som enligt god redovisningssed hade kunnat slutredovisas skall enligt 17 kap. 31 § IL de belopp som skäligen hade kunnat slutredovisas tas upp som intäkt.

Allmänna råd:

Ett arbete bör slutredovisas när det är avslutat. Ett arbete bör anses som avslutat i och med att slutlig ekonomisk uppgörelse har träffats eller bort ha träffats enligt de avtalsvillkor mellan parterna som får anses normala inom branschen. Den omständigheten att exempelvis garantiåtaganden föreligger eller att vissa mindre arbeten återstår att utföra, utgör i regel inte skäl att anse arbetet som pågående.

Även om slutlig ekonomisk uppgörelse med uppdragsgivaren inte har träffats, t.ex. på grund av tvist mellan parterna, bör resultatavräkning ändå ske senast ett år efter slutbesiktning eller annan liknande åtgärd.

Om arbetet består av flera från varandra avskiljbara delprojekt som var för sig kan resultatberäknas, bör arbetet anses som pågående endast till den del resultatavräkning enligt god redovisningssed inte kunnat ske.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas från och med 2006 års taxering och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1993:1) för värdering av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, hantverks- eller anläggningsrörelse eller konsultrörelse att tillämpas fr.o.m. 1993 års taxering.

  • [1]

    För ytterligare information, se SKV M 2005:4.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%