Innehåll

SKV A 2005:24 (Redovisning)

Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)

Utkom från trycket den 27 december 2005

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår.

Enligt 3 kap. 6 § första meningen bokföringslagen (1999:1078) får räkenskapsår läggas om endast om Skatteverket ger tillstånd till det.

Allmänna råd:

För tillstånd till omläggning av räkenskapsår bör krävas starka skäl.

Bokförings- och revisionsbyråernas arbetssituation

Tillstånd till omläggning av räkenskapsår på grund av svårigheter att erhålla bokföringshjälp vid viss tidpunkt bör medges endast i undantagsfall. Lokala förhållanden kan i vissa fall motivera att tillstånd ges. Detta gäller framför allt på platser där tillgången på revisorer eller bokföringskunniga är mindre god.

Företagsekonomiska skäl

I de fall den sökande kan anföra företagsekonomiskt giltiga skäl för omläggning av räkenskapsåret bör tillstånd i regel ges.

Exempel på sådana skäl är säsongvariationer som inverkar på arbetssituationen under skilda delar av året och sådana regelbundna förändringar i varulagrets storlek och/eller sammansättning som i väsentlig grad påverkar inventeringsarbetet. Företag som sedan en längre tid tillämpar kalenderår som räkenskapsår bör normalt anses inte ha behov av annan bokslutstidpunkt om inte nya omständigheter har tillkommit, såsom ändrad verksamhetsinriktning, större verksamhet e.d. Det bör därvid beaktas att en ändrad verksamhetsinriktning får en omedelbar verkan, medan en utökning av verksamheten normalt sker gradvis och avspeglas i t.ex. antalet anställda. Bedömningen av det senare slaget av förändring bör därför göras avseende utvecklingen under flera år. Det bör för att tillstånd ska ges i dessa fall klart framgå att förändringarna lett till en större arbetsbörda för företaget.

Om orsaken till en önskad omläggning av räkenskapsåret är att företaget kommit på obestånd bör tillstånd i normalfallet inte ges.

Ett aktiebolag som inte haft någon verksamhet sedan det bildades och som börjar driva verksamhet bör härigenom normalt anses ha ett giltigt skäl för tillstånd till omläggning av räkenskapsåret.

Upprepade omläggningar av räkenskapsåret

Tillstånd bör inte ges vid upprepade ändringar av räkenskapsåret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas på ansökningar som kommer in från och med den 1 januari 2006 och ersätter RSV S 2000:34.

  • [1]

    Beträffande ansökningar som kommit in före den 1 januari 2006, se RSV S 2000:34.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%