SKV A 2007:38 (FORDONSSKATT)

Beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar [1] .

1 Skatteklass I

Till skatteklass I hör enligt 2 kap. 16 § 1 vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL,

  1. traktorer som har en tjänstevikt över 2 ton och som används för transport på andra vägar än enskilda, om inte något annat följer av bestämmelserna i 17 § VSL,
  2. motorredskap som har en tjänstevikt över 2 ton och som används för transport av gods på andra vägar än enskilda, om transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 17 § VSL,
  3. tunga terrängvagnar som används för transport av gods på andra vägar än enskilda, om transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 17 § första stycket 1,2 a , 2 b eller 2 d VSL.

Allmänna råd:

Med transport bör avses alla slags transporter oavsett om det som transporteras är gods, personer eller något annat. Avgörande bör vara om något transporteras. Som transport bör också räknas att ett efterfordon dras av traktorn, motorredskapet eller tunga terrängvagnen (t.ex. grävmaskin på egna hjul, karusellvagn, varuvagn, bostadsvagn, kompressor).

Med andra vägar än enskilda bör avses allmän väg, gata eller annan allmän plats som är upplåten för allmän samfärdsel.

2 Skatteklass II

Enligt 2 kap. 17 § vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, hör sådana traktorer som avses i 2 kap. 16 § 1 VSL till skatteklass II, om traktorerna

  1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, när det gäller skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton.

Allmänna råd:

Så gott som uteslutande

Med så gott som uteslutande avses den tid som fordonet används. I den totala körtiden bör räknas in användning både på väg och utanför väg samt både transportarbete och annan användning.

Produkter från lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske

Till produkter från lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske bör räknas bl.a. mjölk, djur, spannmål, potatis, betor, hö, halm, timmer, ved, grönsaker, frukt, bär, plantskoleplantor, frö och fiskefångst.

Till lantbruk bör räknas uppfödning och skötsel av nötkreatur, hästar, svin, får, fjäderfä och andra husdjur för slakt och avel och för produktion av mjölk och ägg. Här ingår även uppfödning och skötsel av rid- och tävlingshästar. Till lantbruk bör också kunna räknas ren- och pälsdjursskötsel.

För att räknas som produkter får dessa inte vara bearbetade i större utsträckning än vad som normalt sker på fältet eller i skogen, ombord på fartyget eller i växthuset eller plantskolan. Varor som har framställts genom industriell bearbetning av produkterna, t.ex. köttvaror, djupfryst fisk, konserver, mjöl, socker, sågade bräder eller sågspån bör inte anses som produkter från lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske. Detsamma bör gälla avfall från sådan bearbetning.

Förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling och yrkesmässigt fiske

Till förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske bör räknas bl.a. utsäde, plantor, foder, gödsel, byggnadsmaterial för erforderliga byggnader på ett lantbruk, grus för skogsbilvägar och fiskeredskap.

Till förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske bör inte räknas motorredskap, t.ex. grävmaskin för skogsdikning eller maskin för lastning av kalk.

Produkter och förnödenheter

En produkt från eller förnödenhet för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske kan ibland varken anses som produkt från eller förnödenhet för sådan verksamhet. Avgörande bör vara utgångspunkten eller målet för transporten. För att en traktor ska få användas i skatteklass II för transport av sådana produkter eller förnödenheter bör därför krävas att produkterna transporteras från och förnödenheterna till lantbruket, skogsbruket, handelsträdgården, plantskolan eller fiskefartyget.

Enligt 2 kap. 17 § 2 VSL hör sådana traktorer som avses i 2 kap. 16 § 1 VSL till skatteklass II, om traktorerna används endast för transporter som är begränsade till

  1. transport av endast traktorn med förare.

Allmänna råd:

Med transport av endast en traktor med förare bör avses att traktorn framförs utan last, dvs. utan att något transporteras med traktorn och utan att passagerare medföljer. Detta bör även gälla i de fall en traktor med släpvagn, som i regel används till att transportera last, körs med släpvagnen tom.

Enligt 2 kap. 17 § 2 VSL hör sådana traktorer som avses i 2 kap. 16 § 1 VSL till skatteklass II, om traktorerna används endast för transport som är begränsade till

  • c)transport av gods som är lastat på traktorn.

Allmänna råd:

Med gods som är lastat på traktorn bör avses bl.a. gods i en grävskopa eller behållare som är monterad på traktorn (t.ex. sand i en sandspridare).

Enligt 2 kap. 17 § 2 VSL hör sådana traktorer som avses i 2 kap. 16 § 1 VSL till skatteklass II, om traktorerna används endast för transporter som är begränsade till

  • d)transport vid färd till eller från en arbetsplats, ett försäljningsställe eller dylikt av redskap som ska drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare.

Allmänna råd:

Med redskap som ska drivas med traktorn bör avses ett redskap som arbetar när det dras av traktorn eller på annat sätt är kopplat till traktorn. Det kan gälla t.ex. ett brunnsborrningsaggregat som på egna hjul dras av en traktor och som på arbetsplatsen drivs med den motor som driver traktorn. Det kan även vara en kalkspridare som sprider kalk när den dras av traktorn eller en sopmaskin som drivs med den motor som driver traktorn.

Med gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet bör avses bl.a. drivmedel och reservdelar.

Med gods som föraren behöver bör avses t.ex. en personbil som tas med på en släpvagn och som traktorföraren ska använda för hemtransport.

Till gods som föraren behöver bör dock inte räknas motorredskap, t.ex. en grävmaskin, som föraren ska använda på arbetsplatsen.

3 Skattens storlek i vissa fall

Om en traktor som hör till skatteklass II tillfälligt ska användas på sådant sätt som avses i 2 kap. 16 § 1 vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, ska, enligt 2 kap. 18 § första stycket VSL, fordonsskatt tas ut på sådant sätt som framgår av C 1 i bilaga 2 till VSL.

Om en tung terrängvagn som hör till skatteklass II tillfälligt ska användas på sådant sätt som avses i 2 kap. 16 § 3 VSL ska, enligt 2 kap. 18 § andra stycket VSL, fordonsskatt tas ut på sådant sätt som framgår av C 3 i bilaga 2 till VSL.

Enligt tredje stycket i 2 kap. 18 § VSL ska fordonsskatt enligt denna paragraf vid varje tillfälle betalas för en tidsperiod på 15 dagar.

Allmänna råd:

Sådan användning som anges i 2 kap 18 § första och andra stycket VSL bör normalt kunna förekomma högst tre gånger per år för att anses som tillfällig.

En traktor eller tung terrängvagn bör anses tillhöra skatteklass II även då den tillfälligt används som skatteklass I. En släpvagn som dras av en sådan traktor eller tung terrängvagn vid sådan användning bör inte anses skattepliktig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2008 och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1995:1) om beskattning av traktorer m.m.

  • [1]

    För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2007:33.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%