Innehåll

SKV A 2008:2 (REDOVISNING)

Tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska. [1]

Inledning

Enligt 1 kap. 4 § första stycket bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska räkenskapsinformation som företaget självt upprättar avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket enligt andra stycket till samma paragraf – trots bestämmelserna i första stycket – tillåta att ett företag upprättar räkenskapsinformationen på annat språk. Ett företag som har fått ett sådant tillstånd, dispens, ska dock, om en myndighet begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformationen till något av de i första stycket nämnda språken.

Allmänna råd:

För att ett företag ska kunna ges tillstånd att använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar bör det krävas att företaget kan göra sannolikt att det har resurser att på ett godtagbart sätt göra en översättning av räkenskapsinformationen och att denna kan göras inom rimlig tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 mars 2008.

  • [1]

    För ytterligare information om dispensregeln, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2008:1.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%