Innehåll

SKV A 2011:28 (REDOVISNING)

Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår.

Enligt 3 kap. 6 § första meningen bokföringslagen (1999:1078) får räkenskapsår läggas om endast om Skatteverket ger tillstånd till det.

Allmänna råd

För tillstånd till omläggning av räkenskapsår bör starka skäl krävas

Redovisnings- och revisionsbyråernas arbetssituation

Tillstånd på grund av svårigheter att erhålla redovisnings- och revisionshjälp vid viss tidpunkt bör ges endast i undantagsfall. Lokala förhållanden kan motivera att tillstånd ges. Detta gäller framförallt på orter där tillgång till redovisningskonsulter och revisorer är begränsad.

Företagsekonomiska skäl

Tillstånd bör ges då giltiga företagsekonomiska skäl finns såsom säsongsvariationer som inverkar på arbetssituationen under skilda delar av året eller sådana regelbundna förändringar i varulagrets storlek eller sammansättning som i väsentlig grad påverkar inventeringsarbetet.

Företag som sedan en längre tid tillämpar kalenderår som räkenskapsår bör normalt inte anses ha behov av annan bokslutstidpunkt om inte nya omständigheter har tillkommit. Sådana nya omständigheter kan t.ex. vara ändrad verksamhetsinriktning eller en mer omfattande verksamhet. Det bör beaktas att en ändrad verksamhetsinriktning får en omedelbar inverkan på valet av räkenskapsår. En utökning av verksamheten sker normalt över tiden och avspeglas t.ex. i antalet anställda. Bedömningen bör göras avseende utvecklingen under flera år. För att tillstånd ska ges i dessa fall bör det klart framgå att förändringarna lett till en större arbetsbörda för företaget.

Obestånd

Tillstånd bör normalt inte ges för att ett företag hamnat på obestånd.

Aktiebolag utan verksamhet

Tillstånd bör normalt ges om ett aktiebolag som inte tidigare haft någon verksamhet börjar bedriva verksamhet.

Upprepade omläggningar av räkenskapsår

Tillstånd bör normalt inte ges vid upprepade ändringar av räkenskapsår.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKV A 2011:28

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2012 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:24) om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%