Innehåll

SKV A 2011:28 (REDOVISNING)

Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår.

Enligt 3 kap. 6 § första meningen bokföringslagen (1999:1078) får räkenskapsår läggas om endast om Skatteverket ger tillstånd till det.

Allmänna råd

För tillstånd till omläggning av räkenskapsår bör starka skäl krävas

Redovisnings- och revisionsbyråernas arbetssituation

Tillstånd på grund av svårigheter att erhålla redovisnings- och revisionshjälp vid viss tidpunkt bör ges endast i undantagsfall. Lokala förhållanden kan motivera att tillstånd ges. Detta gäller framförallt på orter där tillgång till redovisningskonsulter och revisorer är begränsad.

Företagsekonomiska skäl

Tillstånd bör ges då giltiga företagsekonomiska skäl finns såsom säsongsvariationer som inverkar på arbetssituationen under skilda delar av året eller sådana regelbundna förändringar i varulagrets storlek eller sammansättning som i väsentlig grad påverkar inventeringsarbetet.

Företag som sedan en längre tid tillämpar kalenderår som räkenskapsår bör normalt inte anses ha behov av annan bokslutstidpunkt om inte nya omständigheter har tillkommit. Sådana nya omständigheter kan t.ex. vara ändrad verksamhetsinriktning eller en mer omfattande verksamhet. Det bör beaktas att en ändrad verksamhetsinriktning får en omedelbar inverkan på valet av räkenskapsår. En utökning av verksamheten sker normalt över tiden och avspeglas t.ex. i antalet anställda. Bedömningen bör göras avseende utvecklingen under flera år. För att tillstånd ska ges i dessa fall bör det klart framgå att förändringarna lett till en större arbetsbörda för företaget.

Obestånd

Tillstånd bör normalt inte ges för att ett företag hamnat på obestånd.

Aktiebolag utan verksamhet

Tillstånd bör normalt ges om ett aktiebolag som inte tidigare haft någon verksamhet börjar bedriva verksamhet.

Upprepade omläggningar av räkenskapsår

Tillstånd bör normalt inte ges vid upprepade ändringar av räkenskapsår.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKV A 2011:28

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2012 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:24) om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%