INKOMSTTAXERING

Nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk

Skatteverket lämnar med stöd av förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk.

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgång. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde. [1]

Denna regel ska enligt proposition 1986/87:132 s. 14 tillämpas så att nettoförsäljningsvärdet beräknas kollektivt för samtliga djur för vilka Skatteverket har fastställt en genomsnittlig produktionsutgift. Nettoförsäljningsvärdet får alltså användas endast om en sådan värdering ger ett lägre värde för samtliga djur än vad en värdering till genomsnittlig produktionsutgift ger.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Av proposition 1986/87:132 s. 14 framgår att djur av detta slag ska värderas för sig.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats.

Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar.

Allmänna Råd

Nettorförsäljningsvärdet bör bestämmas enligt följande.

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklasskr
Yngre hästar 4–15 år19.000
Äldre hästar över 15 år 9.900

Unghästar, per styck

Åldersklasskr
Föl 7.000
Ettåring 9.000
Tvååring15.000
Treåring19.000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kgkr
400 8.200
500 8.600
600 8.900
700 9.300

Dikor och amkor, per styck

Levande viktkr
4008.300
5008.500
6008.700
7008.900

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklasskr
Under 1 år2.760
1–2 år7.180
Över 2 år10.560

Gödnöt, per kg levande vikt

15 kr

Svin

Avelssvin (galtar och suggor), per styck

2.900 kr

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklasskr
Smågrisar yngre än 2 månader570
Gödsvin 2–4 månader680
Gödsvin 4–6 månader1.110
Gödsvin äldre än 6 månader1.420

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kgkr
30740
50780
70820
90850

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKV A 2012:27

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2013 års taxering eller för beskattningsår som påbörjas under 2012 efter 1 februari.

  • [1]

    Beträffande den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk se SKVFS 2012:15.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...