Innehåll

(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2016:6 Pågående arbeten och branscher

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om vilka branscher som omfattas av de särskilda skattereglerna om pågående arbeten i 17 kap. 23–32 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Enligt 17 kap. 23 § inkomstskattelagen ska den redovisning som gjorts i räkenskaperna av pågående arbeten i byggnads-, anläggnings-­, hantverks- eller konsultrörelse följas vid beskattningen om den inte strider mot bestämmelserna i 17 kap. 24–32 §§ samma lag.

Allmänna råd

Till företag som bedriver byggnads- och anläggningsrörelse bör räknas företag som uppför eller utför arbeten på byggnader eller anläggningar eller som utför rivnings-, schaktnings- och grund- arbeten. Hit räknas exempelvis värme-, sanitetsinstallations-, elinstallations-, plåtslageri-, golvläggnings-, plattsättnings-, måleri-, kylinstallations-, puts- och fogföretag samt glasmästeri-, takläggnings- och isoleringsföretag.

Till hantverksföretag bör räknas t.ex. vissa reparationsverkstäder och tillverkningsföretag, men inte varuproducerande företag.

Även arbeten som ovanstående branscher utför på egen fastighet kan omfattas av reglerna om pågående arbeten. Så kan anses vara fallet om det av avtal eller annat liknande förhållande kan anses uppenbart att fastigheten kommer att säljas så snart den är färdigställd.

Till konsultrörelse bör räknas t.ex. advokater, mäklare, arkitekter, konstruktörer, byggkonsulter, datakonsulter, revisorer och läkare. Även annons-, reklam- och marknadsföringsföretag liksom skriv- och kopieringsföretag bör omfattas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:6

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 och ersätter, tillsammans med Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:7) om pågående arbeten till fast pris, Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:2) om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...