(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2016:7 Pågående arbeten till fast pris

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om inkomst av pågående arbeten till fast pris hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse enligt 17 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Avgränsning mellan löpande räknings- och fastprisarbeten

Enligt 17 kap. 25 § inkomstskattelagen anses ett arbete utfört på löpande räkning om ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet. I annat fall anses arbetet utfört till fast pris.

Allmänna råd

Begreppet ”uteslutande eller så gott som uteslutande” bör innebära att minst 90 procent av ersättningen ska ha bestämts med utgångspunkt från ett pris per tidsenhet och faktiska utgifter för material och dylikt.

Ett arbete på löpande räkning med tak bör anses utfört på löpande räkning om det är uppenbart eller så gott som uppenbart att taket normalt sett inte kommer att uppnås.

Slutredovisning

Om den skattskyldige i betydande omfattning har låtit bli att slutredovisa belopp som enligt god redovisningssed hade kunnat slutredovisas ska, enligt 17 kap. 31 § inkomstskattelagen, de belopp som skäligen hade kunnat slutredovisas tas upp som intäkt.

Allmänna råd

Ett arbete bör slutredovisas senast när det är väsentligen fullgjort. Arbetet bör anses som väsentligen fullgjort senast i och med att slutlig ekonomisk uppgörelse har träffats eller borde ha träffats enligt de avtalsvillkor mellan parterna som får anses normala inom aktuell bransch. Den omständigheten att exempelvis garantiåtaganden föreligger eller att vissa mindre arbeten återstår att utföra, utgör i regel inte skäl att anse arbetet som pågående.

Även om slutlig ekonomisk uppgörelse med uppdragsgivaren inte har träffats, t.ex. på grund av tvist mellan parterna, bör resultatavräkning ändå ske senast ett år efter slutbesiktning eller annan liknande åtgärd.

Om arbetet består av flera från varandra avskiljbara delprojekt som var för sig kan resultatavräknas, bör arbetet anses som pågående endast till den del resultatavräkning enligt god redovisningssed inte har kunnat ske.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:7

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 och ersätter, tillsammans med Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:6) om pågående arbeten och branscher, Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:2) om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...