Innehåll

(REDOVISNING)

SKV A 2016:27 Tillstånd att i bokföringen använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om tillstånd att i bokföringen använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Av 1 kap. 4 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) framgår att räkenskapsinformation som företaget självt upprättar ska avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket enligt andra stycket i samma lagrum – trots bestämmelserna i första stycket – tillåta att ett företag upprättar räkenskapsinformationen på annat språk. Ett företag som har fått ett sådant tillstånd ska dock, om en myndighet begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformationen till något av de språk som anges i första stycket.

Allmänna råd

För att ett företag ska ges tillstånd att använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska i räkenskapsinformation, som företaget självt upprättar, bör det krävas att företaget kan göra sannolikt att det har resurser att på ett godtagbart sätt översätta räkenskapsinformationen och att det kan göras inom rimlig tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:27

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2017 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:2) om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%