SKV A 2015:2 (INKOMSTBESKATTNING)

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom WorldWide AB

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2015:1.

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom WorldWide AB.1

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst ska enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen beräknas som skillnaden mellan

  • ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

  • omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § inkomstskattelagen ska inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. inkomstskattelagen finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

I 49 kap. inkomstskattelagen finns bestämmelser om uppskov med beskattningen vid uppskovsgrundande andelsbyten för juridiska personer.

Allmänna råd

För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Transcom WorldWide S.A. serie A beräknas till 1,09 kr och avyttringspriset för en aktie i Transcom WorldWide S.A. serie B till 1,19 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Transcom WorldWide AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 1,09 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:2

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.