(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2017:26 Avdrag för representation m.m. vid tillämpningen av 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om avdrag för representation m.m. att tillämpa fr.o.m. beskattningsåret 2018.

1 Omedelbart samband

Utgifter för representation och liknande ändamål ska enligt 16 kap.

2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, dras av bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Allmänna råd

För att representation i samband med affärsförhandlingar ska anses ha ett omedelbart samband med verksamheten bör representationen ingå som ett led i förhandlingarna. Ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer kan innehålla inslag av personlig gästfrihet som utesluter avdragsrätt. Vad avser andra personer än de som har en direkt anknytning till affärsförhandlingar bör utgift för sådan representation inte vara avdragsgill.

Representation på annan ort än verksamhetsorten kan vara ett tecken på att omedelbart samband saknas.

Omedelbart samband kan anses föreligga vid större jubileer, invigningar, demonstrationer och dylikt där representationen används som ett led i företagets marknadsföring och PR-verksamhet. Om representationen utövas i samband med en skattskyldigs eller en anställds personliga högtidsdag bör dock avdrag inte medges.

2 Avdragsram

2.1 Skäligt belopp

I 16 kap. 2 § IL anges bl.a. att avdraget inte får överstiga vad som kan anses skäligt.

Allmänna råd

När utgiften för representationen avser förfriskningar eller enklare förtäring som inte ersätter en måltid medges, vid inkomstbeskattningen, avdrag med högst 60 kr/60 kr plus mervärdesskatt per person.

Skälig avdragsgill utgift för kringkostnader t.ex. för teaterbiljett eller, vid extern representation, för greenfee vid golfspel får anses vara högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person.

Avdragsramen bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig.

2.2 Lyxbetonad representation

Av praxis framgår att avdrag inte medges för lyxbetonad representation.

Allmänna råd

Lyxbetonad representation får anses vara t.ex. särskilt arrangerade jaktutflykter eller fiskeresor och specialarrangerad underhållning samt hållande av lustjakter och lantställen för representationsändamål. Även villor och andra byggnader som helt eller huvudsakligen är avsedda för representationsändamål bör räknas till denna kategori. Undantag kan dock göras för byggnader på orter där bostadsfrågan för besökande affärsförbindelser annars inte kan ordnas på ett tillfredsställande sätt.

3 Extern representation

3.1 Affärsförhandlingar

Allmänna råd

Till affärsförhandlingar bör räknas, förutom förhandlingar om köp eller försäljning, även andra förhandlingar i och för verksamheten, t.ex. förhandlingar med konsulter och experter av olika slag samt förhandlingar angående kollektivavtal och liknande. För bedömningen av avdragsrätten bör det sakna betydelse om förhandlingar vid ett visst tillfälle förs med företrädare för ett enda företag eller med en grupp sådana. Det bör också sakna betydelse för avdragsrätten om inledda förhandlingar resulterar i ett avtal eller om förhandlingarna blir resultatlösa.

3.2 Representation med PR-syfte

3.2.1 Jubileum, invigning av anläggning m.m.

I 16 kap. 2 § IL anges bl.a. att utgifter som avser jubileum får dras av med skäligt belopp.

Av praxis framgår att 50- och 100-årsjubileum är sådana milstolpar i ett företags verksamhet som medför att utgifter för dessa kan vara avdragsgilla. Avdrag för jubileumskostnader kan medges för anställdas makar och sambos.

Allmänna råd

För att en utgift för jubileum i samband med fest eller liknande ska anses avdragsgill bör jubileet avse en mer betydande milstolpe i företagets verksamhet som 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum osv. Avdrag vid inkomstbeskattningen bör inte medges för utgift för tidigare jubileumsfest än 25-årsjubileum.

I samband med jubileumsfestligheter bör avdrag medges för utgifter som avser företagets huvudsakliga affärsförbindelser liksom för representanter för myndigheter och massmedia.

Utgift för representation i samband med invigning av företagets anläggning kan vara avdragsgill vid inkomstbeskattningen under förutsättning att det är fråga om en anläggning som med hänsyn till företagets storlek och omfattning är att anse som betydande.

3.2.2 Demonstrationer och visningar

Allmänna råd

Vid PR-verksamhet som exempelvis demonstrationer och visningar bör vid inkomstbeskattningen, om kravet på omedelbart samband mellan representationen och företagets verksamhet är uppfyllt, avdrag medges för utgifter för förfriskningar och enklare förtäring med högst 60 kr/60 kr plus mervärdesskatt per person.

4 Intern representation

4.1 Personalfester och möten för intern personalinformation

Till intern representation räknas bl.a. personalfester och möten för intern personalinformation. Det får dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art.

Allmänna råd

För företagets kringkostnader vid personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, bör avdrag medges med skäligt belopp dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person. Avdrag för utgifter för personalfest bör inte medges för fler än två personalfester per år. Om anställdas familjemedlemmar eller pensionerade befattningshavare inbjuds till personalfest bör avdrag medges även för den andel av utgiften som belöper på dessa personer.

4.2.2 Styrelsemöten, revision, bolagsstämma m.m.

Allmänna råd

Som avdragsgill representationskostnad i samband med styrelsesammanträde, revision, bolagsstämma eller föreningsstämma bör vid inkomstbeskattningen medges avdrag för utgifter för förfriskningar och enklare förtäring med högst 60 kr/60 kr plus mervärdesskatt per person.

5 Representation i form av gåvor

5.1 Reklamgåvor

Allmänna råd

Med reklamgåvor, för vilka utgiften kan vara avdragsgill, avses artiklar som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning eller utgörs av enklare presentartiklar såsom almanackor eller pennknivar. Gåva av detta slag är ofta försedd med det givande företagets namn eller firmamärke. Gåvan ska, för att anses som reklamgåva, sakna personlig karaktär. Avdrag för reklamgåva bör medges med skäligt belopp, dock högst 300 kr/300 kr plus mervärdesskatt per person.

5.2 Representationsgåvor

Det ska föreligga ett omedelbart samband med verksamheten för att en utgift avseende representationsgåva ska anses vara avdragsgill.

Allmänna råd

Som exempel på representationsgåvor som har ett omedelbart samband med verksamheten kan nämnas att ett leverantörsföretag uppvaktar ett kundföretag med en blomsteruppsats eller en bokgåva med anledning av att kundföretaget öppnar en ny filial eller firar ett jubileum. Ett annat exempel är då en skattskyldig i samband med affärsuppgörelse överlämnar en chokladkartong, en fruktkorg eller liknande.

Avdrag för representationsgåva bör medges med skäligt belopp, dock högst 300 kr/300 kr plus mervärdesskatt per person.

Avdrag för representationsgåva till affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar bör inte medges. Detsamma gäller för utgifter för kransar eller blommor i samband med dödsfall. Sådana representationsgåvor får som regel anses ha ett alltför stort inslag av personlig generositet för att avdrag ska kunna medges.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:26

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2018 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:5) om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering.