RSFS 1996:13

Hantering av ledsagardokument enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

OBS! Föreskriften är ändrad genom RSFS 1999:8

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 6 § första stycket 5 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt, 1 § första stycket 5 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § 5 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande.

DEFINITIONER

1 §I dessa föreskrifter avses med obeskattade varor, skattepliktiga varor enligt

 1. 1 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 2. 1 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
 3. kap. 1 § första stycket 1–5 och 3 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, för vilka skattskyldighet inte har inträtt.

2 §I dessa föreskrifter avses med beskattade varor, skattepliktiga varor enligt 1 § 1–3 för vilka skatt erlagts i Sverige eller i ett annat EG-land.

OBESKATTADE VAROR

Avsändarens hantering

3 §Om obeskattade varor transporteras från Sverige skall avsändaren, där han har sin bokföring, förvara exemplar 1 av ledsagardokument i kronologisk ordning och förse exemplaren med löpande nummer. Exemplar 3 (returexemplaret) skall efter att det återkommit till avsändaren förvaras tillsammans med den av honom upprättade fakturakopian. Om elektronisk faktura har upprättats, skall returexemplaret förvaras på sådant sätt som möjliggör omedelbar identifiering och åtkomst av den elektroniska fakturan i utskrivet skick i vanlig läsbar form. Returexemplaret skall förses med samma löpande nummer som exemplar 1.

Mottagarens hantering

4 §Mottagare i Sverige som har tagit emot obeskattade varor skall förvara exemplar 2 av ledsagardokumentet tillsammans med den erhållna fakturan. Om elektronisk faktura har mottagits skall exemplar 2 förvaras på sådant sätt som möjliggör omedelbar identifiering och åtkomst av den elektroniska fakturan i utskrivet skick i vanlig läsbar form. Exemplar 2 skall förses med löpande nummer.

Mottagaren skall hos sig förvara exemplar 4 i kronologisk ordning och förse exemplaren med samma löpande nummer som exemplar 2.

Exemplar 4 skall efter anmodan ges in till beskattningsmyndigheten.

Retur av varor

Retur till avsändaren i Sverige

5 §Om obeskattade varor har returnerats till avsändaren i Sverige skall han förvara exemplar 2–4 av ledsagardokumentet tillsammans med exemplar 1.

Retur till avsändaren i utlandet

6 §Mottagare i Sverige skall, om han vägrar att ta emot samtliga varor i försändelsen, till avsändaren returnera exemplar 2–4 av ledsagardokumentet tillsammans med varorna.

Han skall förvara kopia av något av exemplar 2–4 av ledsagardokumentet i kronologisk ordning.

7 §Mottagare i Sverige skall, om han vägrar att ta emot vissa varor i försändelsen, vidta de åtgärder som framgår av andra stycket.

I fält C i ledsagardokumentet skall anges vilka varor som han accepterar. Han skall kopiera exemplar 2–4 av ledsagardokumentet. Kopian av exemplar 3 (returexemplaret) skall returneras till avsändaren. På originalet av returexemplaret skall beskattningsmyndigheten attestera de accepterade varorna. Originalen av exemplar 2–4 av ledsagardokumentet skall returneras till avsändaren tillsammans med de varor som han vägrar att ta emot. Kopiorna av exemplar 2 och 4 skall hanteras på det sätt som anges i 3 och 10 §§.

8 §Returneras kopian av exemplar 3 (returexemplaret) enligt 7 § andra stycket skall för denna kopia gälla vad som sägs om returexemplaret i

 1. 23 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 2. 22 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
 3. 6 kap. 4 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

9 §Vid retur enligt 6 och 7 §§ skall mottagaren

 1. ange ”RETUR AV VAROR” i fält A i ledsagardokumentet, och
 2. kunna dokumentera sin behörighet att för avsändarens räkning ändra leveransplats i fält B i ledsagardokumentet.

10 §Om retur enligt 6 och 7 §§ sker med annat transportmedel än som avses i fält 11 i ledsagardokumentet skall mottagaren ange detta i fält B.

Arkivering

11 §Förvaring av exemplar av ledsagardokumentet enligt dessa föreskrifter skall ske på betryggande sätt.

Exemplaren skall bevaras under minst tio år efter utgången av det kalenderår under vilket varorna tagits emot eller avsänts.

BESKATTADE VAROR OCH FULLSTÄNDIGT DENATURERAD ALKOHOL

12 §Vad som föreskrivs i 3, 4 och 11 §§ beträffande exemplar 1 och 2 av ledsagardokumentet skall tillämpas även beträffande sådant förenklat ledsagardokument som avses i

 1. 26 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 2. 25 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
 3. 6 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...