Innehåll

RSFS 1996:14

Inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 5 § 4 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande om inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

1 §Särskild avgift, som har påförts någon enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, skall vara inbetald inom fyra veckor från beskattningsmyndighetens beslut.

Den särskilda avgiften skall betalas genom insättning på beskattningsmyndighetens särskilda konto. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på detta konto.

2 §Om den påförda avgiften överstiger 10 000 kronor och särskilda skäl föreligger, får beskattningsmyndigheten besluta om längre tid för betalningen än som anges i 1 §. Inbetalningstiden får dock aldrig överstiga sex månader från beskattningsmyndighetens beslut.

Om beskattningsmyndigheten beslutar om längre tid för betalningen enligt första stycket, får beskattningsmyndigheten också besluta att betalningen skall delas upp på flera betalningstillfällen, dock högst tre, under betalningstiden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:10) om inbetalning av särskild avgift.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%