RSFS 1999:8

Överenskommelse den 26 mars 1999 om administrativ assistans mellan Sverige och Spanien

AVTAL

De svenska och spanska skatteförvaltningarna är överens om att sluta ett avtal om utökat informationsutbyte baserat på artikel 27 i dubbelbeskattningsavtalet från 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt på Rådsdirektivet 77/799/EEC.

1. Automatiskt informationsutbyte

De behöriga myndigheterna i de båda staterna ska automatiskt utbyta all tillgänglig information, inom ramen för de reguljära administrativa rutinerna, som är nödvändig vid taxeringen av respektive skattebetalare, förutsatt att denna information hänför sig till följande inkomstkategorier som är definierade i dubbelbeskattningsavtalet.

 1. Löner, arvoden, pensioner och livräntor utbetalda av personer med hemvist i en avtalsslutande stat till personer med hemvist i den andra staten;
 2. arvoden och provisioner som utbetalats till artister och idrottsmän som avses i artikel 17 i dubbelbeskattningsavtalet av personer med hemvist i en avtalsslutande stat till personer med hemvist i den andra staten;
 3. styrelsearvoden och liknande ersättningar som avses i artikel 16 i dubbelbeskattningsavtalet utbetalade av personer med hemvist i en avtalsslutande stat till personer med hemvist i den andra staten;
 4. utdelningar som avses i artikel 10 i dubbelbeskattningsavtalet utbetalade av personer med hemvist i en avtalsslutande stat till personer med hemvist i den andra staten;
 5. räntor som avses i artikel 11 i dubbelbeskattningsavtalet utbetalade av personer med hemvist i en avtalsslutande stat till personer med hemvist i den andra staten;
 6. royalty som avses i artikel 12 i dubbelbeskattningsavtalet utbetalade av personer med hemvist i en avtalsslutande stat till personer med hemvist i den andra staten;
 7. information avseende personer med hemvist i Spanien som äger fast egendom i Sverige och personer med hemvist i Sverige som äger fast egendom i Spanien;
 8. återbetalning av mervärdesskatt mottagen i en stat av ett skattesubjekt med hemvist i den andra staten och som inte har säte, fast driftställe eller hemvist i den förstnämnda staten och som inte har bedrivit någon verksamhet som där medför skattskyldighet till mervärdesskatt.

2. Simultana revisioner

För att uppnå större effektivitet i informationsutbytet och för att på ett mer effektivt sätt bemöta fall av skatteundanhållande och skatteflykt har de behöriga myndigheterna beslutat att upprätta ett samarbetsavtal för att genomföra simultana revisioner hos utvalda skattebetalare, eller grupper av skattebetalare som bedriver verksamhet i både Spanien och Sverige. Metoderna som de behöriga myndigheterna har kommit överens om för urval av revisionsobjekt och hur kontroll av dessa ska ske, beskrivs närmare i bilaga A.

3. Närvaro vid revision

Representanter från en myndighet från en avtalsslutande stat kan tillåtas närvara vid undersökning av vissa skattefrågor i den andra avtalsslutande staten; för Spanien gäller detta under förutsättning att den skattskyldige (i enlighet med spansk tillämplig lagstiftning) ej motsätter sig detta. En sådan närvaro kan medges i en skattefråga av väsentlig betydelse för den förstnämnda staten efter en ansökan från den behöriga myndigheten i denna stat. Ansökan ska avgöras av den behöriga myndigheten i den andra staten som ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten sitt beslut så snart det kan ske. Om ansökan beviljas ska det i beslutet anges tid och plats för revisionen samt övriga detaljer som kan vara av betydelse för den behöriga myndigheten som lämnat in ansökan.

4. Konsultationer

De behöriga myndigheterna ska rådgöra med varandra vid behov när det är nödvändigt för att genomföra de skyldigheter som åligger dem i enlighet med detta avtal.

5. Ändringar

Detta avtal kan ändras av de behöriga myndigheterna vid vilken tidpunkt som helst.

De behöriga myndigheterna vid informationsutbytet är:

I Sverige:

Riksskatteverket

Internationella enheten

S-171 94 Solna

I Spanien:

Director del Departamento de Inspección

Financiera y Tributaria. A.E.A.T.

Ministerio de Economia y Hacienda

6. Ikraftträdande

Detta samarbetsavtal ska träda i kraft från 1 april 1999.

Som skedde i Madrid den 26 mars 1999, i två exemplar på svenska, spanska och engelska språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord. I fall av tvist ska dock den engelska texten äga företräde.

För Riksskatteverket För den spanska Skatteförvaltningen (AEAT)XXXXXX

Bilaga A

SIMULTANA REVISIONER

Urval och revisionsmetoder

Urvalsmetoderna ska vara:

1. Skatteobjekt för simultana revisioner ska utses av skatteförvaltningarna i varje land oberoende av varandra.

2. Varje land ska informera det andra landet om dess val av tänkbara revisionsobjekt genom att använda nedan beskrivna kriterier.

3. Varje land beslutar om det vill delta i en specifik simultan revision. Inget land, däremot, är skyldigt att delta i en revision som har föreslagits av det andra landet.

4. Om en behörig myndighet godtar en motparts förslag om att genomföra en simultan revision ska denna behöriga myndighet, skriftligen, bekräfta det utvalda objektet samt utse en representant som ska ha ansvaret för revisionens genomförande. Efter att ha mottagit bekräftelsen ska den förslagsställande behöriga myndigheten också, skriftligen, utse en representant. I de fall det finns en överenskommelse om att genomföra en simultan revision ska den behöriga myndigheten i varje land formellt begära av den andra behöriga myndigheten att utbyte av specifik information ska ske i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet.

5. De utsedda representanterna för de behöriga myndigheterna ska besluta om de områden och tidsperioder som utredningen ska omfatta, tidsplan för utredningen samt vilka metoder som ska användas i det enskilda fallet. De ska förbereda det specifika informationsutbytet i enlighet med formella skriftliga förfrågningar.

6. Information som kan begäras enligt detta avtal måste vara tillgänglig enligt dubbelbeskattningsavtalet eller direktivet 77/799/EEC samt enligt båda staternas interna skattelagstiftning.

Kriterier för urval

Alla objekt som utvalts för en simultan revision ska beröra (en) skattebetalare med verksamhet i båda länderna. De faktorer som ska beaktas vid urvalet ska främst, men inte begränsas till, vara:

 1. Indikationer på skatteundanhållande och skatteflykt.
 2. Indikationer på väsentlig underlåtenhet att följa skattelagstiftningen i båda länderna.
 3. Förekomst av transaktioner som involverar ett ”skatteparadis”.
 4. Situationer där de behöriga myndigheterna anser att det ligger i skatteadministrationernas intresse att se till att internationell skattelagstiftning följs.

Personal

Revisionerna ska genomföras separat i enlighet med nationell lagstiftning och praxis och enbart av varje lands skatterevisorer på ett sådant sätt att fördelarna maximeras vid informationsutbyte med stöd av avtal och direktiv.

Planering av revision

Före det att revisionen påbörjas ska ansvarig personal hos skatteförvaltningen rådgöra med sin motsvarighet i den andra staten avseende revisionsplanerna för respektive land, möjliga frågor att kontrollera närmare och tidsplaner. Det får emellertid inte utbytas några formella revisionsplaner mellan länderna.

Revisionens genomförande

Denna procedur kräver samarbete mellan personal i varje land som kommer att samtidigt, men oberoende av varandra, undersöka (en) skattebetalare inom sin jurisdiktion. Det primära ansvaret för samordning av revisionen och informationsutbytet avseende en specifik skattebetalare ligger hos det land som de behöriga myndigheterna bestämmer. Allt informationsutbyte måste ske i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet eller direktivet 77/799/EEC.

Avbrytande av en simultan revision

Om något av länderna anser att en simultan revision inte längre är meningsfull kan det dra sig ur genom att meddela det andra landet.

Avslutande av en simultan revision

En revision avslutas efter samordning och samråd mellan de båda länderna i enlighet med de existerande rutinerna i varje land. Frågor hänförliga till dubbelbeskattning som kan uppkomma vid revisionen löses i enlighet med förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%