Innehåll

RSFS 1999:29

Ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:8) om märkning av vissa oljeprodukter enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 8 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi och 5 § 1 förordningen (1994:1784) om skatt på energi att 1 § skall ha följande lydelse.

1 §En automatisk injiceringsutrustning som kontinuerligt registrerar tillsatsvolymen och blandningsförhållandet skall användas vid tillsättning av märkämnen. Vid felfunktion skall leveransen avbrytas och felorsaken registreras.

I stället för att sätta till märkämnen med hjälp av en automatisk injiceringsutrustning får märkämnen sättas till i en lagringscistern genom ett manuellt förfarande.

Om särskilda skäl föreligger får märkämnen sättas till i ett tankfordon eller en släpvagn genom ett manuellt förfarande i stället för med hjälp av en automatisk injiceringsutrustning eller i en lagringscistern.

Vid manuellt förfarande skall åtgärder vidtas för att säkerställa att märkämnena fördelas jämt i cisternen eller i tankfordonet eller i släpvagnen.

Tillsatsvolymen, blandningsförhållandet och eventuell tidigare halt av märkämnen i de lagrade oljeprodukterna skall registreras.

Med begreppen tankfordon och släpvagn avses fordon som är godkända av behörigt organ för transport av sådana oljeprodukter som avses i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...