RSFS 2000:11

Avtal den 22 mars 2000 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar

Detta avtal har träffats i överenstämmelse med artikel 7(9) i Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (härefter benämnt Direktivet) (som ändrats särskilt genom Rådets direktiv 94/74/EEG), att tillåta ett förenklat förfarande, som avviker från artikel 7(7) och 7(8) i Direktivet.

Artikel 1

(1) Det förenklade förfarandet får tillämpas för ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor, som redan släpps för konsumtion, och som befinner sig på en av avtalsparternas territorium och som därefter förflyttas till en bestämmelseort i samma land via den andra avtalspartens territorium. En förutsättning för att det förenklade förfarandet får tillämpas är att ingen försäljning sker på det sistnämnda landets territorium av de varor det förenklade förfarandet omfattar.

(2) Det förenklade förfarandet får tillämpas i samband med sådan sjöresa eller flygresa, som bedömts vara ofta och regelbundet förekommande, av för svenskt vidkommande Riksskatteverket och för danskt vidkommande Told- og Skattestyrelsen.

Artikel 2

En förflyttning som omfattas av detta avtal kan genomföras i överensstämmelse med det förenklade förfarandet, som anges i artikel 3 nedan, i stället för det förfarande som anges i artikel 7(7) och 7(8) i Direktivet.

Artikel 3

(1) Genom denna artikel åtar sig avtalsparterna att meddela föreskrifter om ett förenklat förfarande avseende sådana förflyttningar som omfattas av artikel 1. Föreskrifterna skall innehålla de villkor som ställs upp i punkterna (2) och (3).

(2) Det förenklade förfarandet får användas av näringsidkare som bedriver försäljningsverksamhet ombord på sjö- eller flygresa som omfattas av avtalet förutsatt att näringsidkaren

(a) har företagit effektiva föranstaltningar, som säkerställer att det inte sker försäljning på det andra landets territorium

(b) har en redovisning, från vilken det går att utläsa lagerbehållningen vid varje passage av svensk eller dansk territorialgräns (exempelvis genom användning av ett kassaregister som registrerar mängder och tidpunkter för varje försäljning och som har direkt lagerstyrning) samt

(c) noterar tidpunkten för varje passage av svensk och dansk territorialgräns.

(3) Beträffande flygtrafiken får avtalsparterna föreskriva en schablontid för hur lång tid flygplan skall anses befinna sig på respektive parts territorium. Finns sådana föreskrifter får näringsidkare, som bedriver försäljningsverksamhet ombord på flygplan, välja att använda sig av denna schablonbestämmelse istället för vad som sägs i punkt (2) c ovan.

(4) Näringsidkare som tillämpar det förenklade förfarandet skall bevara de handlingar som nämns i punkt (2) ovan i enlighet med vad som gäller i respektive lands lagstiftning eller föreskrifter.

Artikel 4

(1) Detta avtal skall tolkas i enlighet med Direktivet (med de ändringar av direktivet som sker från en tid till en annan).

(2) Detta avtal skall genomföras och användas i överensstämmelse med gällande gemenskapsrätt.

(3) Avtalsparterna skall utväxla information, samarbeta med varandra och genomföra de åtgärder som krävs för att införa och använda avtalet.

(4) Avtalsparterna skall kontakta varandra för att lösa problem som kan uppstå.

Artikel 5

(1) Detta avtal skall träda ikraft efter att båda avtalsparterna undertecknat avtalet.

(2) Detta avtal skall upphöra sex månader efter att en av avtalsparterna givit skriftligt besked om uppsägning till den andra parten, om det inte upphör tidigare i enlighet med en gemensam överenskommelse.

(3) Avtalsparterna skall underrätta varandra om när de föreskrifter som behövs för att avtalet skall kunna verkställas har tagits samt om innehållet i nämnda föreskrifter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...