Innehåll

RSFS 2002:6 (INKOMSTTAXERING)

Förtryckning av personliga identitetsnummer på specifikationen till vissa förenklade självdeklarationer

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §Två personliga identitetsnummer (s.k. pinkoder) skall förtryckas på specifikationen till förenklad självdeklaration enligt 2 kap. 11 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter utom i de fall som anges i 3 §.

2 §Pinkoderna skall bestå av två olika teckenkombinationer. En av koderna (Kod för inloggning till elektronisk förenklad självdeklaration eFD) skall tillsammans med den skattskyldiges personnummer användas för att få åtkomst till den skattskyldiges förenklade självdeklaration, inklusive specificerad information om förtryckta kontrolluppgifter, på Riksskatteverkets webbplats, www.rsv.se. Den andra koden (Kod för att godkänna eFD) skall användas när självdeklarationen godkänns av den skattskyldige och lämnas till skattemyndigheten.

3 §Pinkoderna skall vara krypterade utom för den skattskyldige.

4 §Nya pinkoder skall inte tilldelas den skattskyldige efter det att förtryckningen av förenklad självdeklaration ägt rum. En förenklad självdeklaration med tillhörande specifikation som skrivs ut hos skattemyndigheten efter förtryckningen skall inte innehålla några pinkoder.

5 §Vid förtryckningen av förenklade självdeklarationer skall pinkoder inte förtryckas om det inkommit kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 7 kap. 3 § 3 och 4, 7 kap. 4 § första stycket, 8 kap. 5 § andra stycket, 10 kap. 7 § eller 11 kap. 2 § första och andra styckena och 11 kap. 3 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter för skattskyldiga för inkomståret 2001.

Vad gäller kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall vad som sägs i första stycket gälla endast om kostnadsersättning enligt kontrolluppgift överstiger 1 000 kr. Har uppgiftslämnare fyllt i ruta 37 (Vissa avdrag) i blanketten RSV 2300 (Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. för inkomståret 2001) skall pinkod inte heller förtryckas om sådant avdrag överstiger 1 000 kr. Detsamma gäller om kostnadsersättning tillsammans med nämnda avdrag enligt ruta 37 ovan överstiger 1 000 kr.

Pinkoder skall inte heller förtryckas om den skattskyldige

  1. har haft sådan kapitalvinst eller kapitalförlust enligt 45 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som ska redovisas i inkomstslaget kapital,
  2. har förvärvat eller avyttrat ett småhus genom ett s.k. benefikt fång t.ex. gåva och fastighetsskatten är antingen 1 % eller 0,5 %,
  3. skall redovisa uppskovsavdrag enligt 47 kap. 7, 8 eller 9 §§ inkomstskattelagen,
  4. har en negativ avstämning vid avstämning av egenavgifter under inkomst av tjänst och denna negativa avstämning är större än de inkomster som kontrolluppgift skall lämnas för enligt 6 kap. 8 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, eller
  5. har en positiv avstämning vid avstämning av egenavgifter under inkomst av tjänst och det helt saknas i sådan inkomst som kontrolluppgift skall lämnas för enligt 6 kap. 8 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april och tillämpas under tiden den 2 april–20 juni 2002.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%