RSFS 2002:20 (PUNKTSKATTER)

Förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 9 § andra stycket förordningen (1994:1613) om tobaksskatt och 9 a § andra stycket förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ett förenklat förfarande som avviker från bestämmelserna i 26 § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobaksskatt respektive 25 § första stycket 2 lagen (1994:1564) om alkoholskatt om att upprätta förenklat ledsagardokument.

Det förenklade förfarandet får tillämpas på ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor, som tidigare släppts för konsumtion, om förflyttningen görs från och till en bestämmelseort i Sverige via Finland.

2 §Det förenklade förfarandet innefattar

 1. att en förhandsanmälan till beskattningsmyndigheten görs enligt 6–10 §§, och
 2. att de skyldigheter som uppställs i 12–16 §§ iakttas.

3 §Ett förenklat ledsagardokument enligt 26 § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobaksskatt respektive 25 § första stycket 2 lagen (1994:1564) om alkoholskatt behöver inte upprättas om det förenklade förfarandet tillämpas.

Definitioner

4 §Med punktskattepliktiga varor avses skattepliktiga produkter enligt

 1. 2–6 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
 2. 1 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

5 §Med ofta och regelbundet förekommande förflyttningar förstås förflyttningar i samband med passagerartransport som sker

 1. i färje- eller flygtrafik mellan Sverige och Finland som bedrivs enligt en i förväg känd turlista eller
 2. i sådan färje- eller flygtrafik som går mellan Sverige och Finland, för vilken tillstånd till proviantering för viss tid enligt 7 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg har beviljats.

Förhandsanmälan

6 §En förhandsanmälan får göras av den som bedriver försäljningsverksamhet, vilken omfattar ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor, ombord på färjor eller flygplan som går mellan Sverige och Finland.

7 §En förhandsanmälan om avsikt att tillämpa det förenklade förfarandet skall lämnas till beskattningsmyndigheten. Anmälan skall vara skriftlig och lämnas senast en vecka innan det förenklade förfarandet tas i bruk. Beskattningsmyndigheten skall bekräfta mottagandet av förhandsanmälan.

8 §I förhandsanmälan skall, beträffande varje linje som anmälan avser, anges om försäljningsverksamhet avseende punktskattepliktiga varor kommer att ske

 1. på svenskt havs- eller luftterritorium,
 2. på finskt havs- eller luftterritorium, eller
 3. på internationellt vatten eller luftrum.

En näringsidkare som avser att tillämpa bestämmelsen i 14 § skall ange detta i förhandsanmälan.

Till förhandsanmälan skall bifogas turlista för linjen eller provianteringstillstånd.

9 §Det förenklade förfarandet får endast tillämpas om anmälan överensstämmer med vad som stadgas i 8 §.

10 §Om anmälaren inte längre bedriver verksamhet enligt 6 § skall han genast meddela beskattningsmyndigheten detta.

Näringsidkares skyldigheter efter att förhandsanmälan gjorts

11 §En näringsidkare som gjort förhandsanmälan ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som angivits i anmälan samt vad som stadgas i 12–16 §§.

12 §Om en näringsidkare anmält att han avser att bedriva försäljningsverksamhet både på svenskt och finskt territorium måste han ha två separata varulager. Näringsidkaren får inte sälja varor som är belagda med finsk punktskatt på svenskt territorium eller varor som är belagda med svensk punktskatt på finskt territorium.

13 §Näringsidkaren skall notera tidpunkten för varje passage av finsk och svensk territorialgräns.

En notering enligt första stycket skall bevaras under sju år från det år noteringen gjordes.

14 §Istället för att göra noteringar om passage av territorialgräns enligt 13 § får näringsidkaren beträffande flygtrafik tillämpa bestämmelsen i andra stycket, och beträffande färjetrafik tillämpa bestämmelsen i tredje stycket.

Ett flygplan skall anses befinna sig på svenskt territorium

 1. om flygplanet avgår från svensk ort, de första tjugo minuterna från det att flygplanet har lyft, och
 2. om flygplanet avgår från finsk ort, de sista tjugo minuterna innan flygplanet har landat.

En färja skall anses befinna sig på svenskt territorium

 1. om färjan avgår från svensk ort, de första två timmarna från det att färjan avgått, och
 2. om färjan avgår från finsk ort, de sista två timmarna innan färjan har ankommit.

För svävare skall beräkningen enligt tredje stycket istället göras utifrån en schablontid om en timme.

15 §Näringsidkaren skall ha en bokföring från vilken det går att utläsa lagerbehållningen vid varje passage av svensk och finsk territorialgräns. En godtagbar bokföring kan exempelvis utgöras av ett kassaregister, som registrerar mängder och tidpunkter för varje försäljning och som har direkt lagerstyrning.

16 §Näringsidkaren skall på begäran och utan dröjsmål tillhandahålla Riksskatteverket eller skattemyndighet kopia av de handlingar som anges i 13 och 15 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2002.

 • [1]

  Se Riksskatteverkets information (RSV M 2002:21) om avtal den 30 april 2001 mellan Riksskatteverket och Finlands regering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%