Innehåll

RSFS 2002:37 (PUNKTSKATTER)

Skatt på annonser och reklam

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §Om skatt vid en affärshändelse avseende reklamskatt som skall bokföras enligt bokföringslagen (1999:1078) utgår eller om ett avdragsyrkande i deklarationen grundas på en sådan händelse skall en faktura, kreditnota eller annan uppgift om affärshändelsen även utgöra underlag för skatteredovisningen. Förutom de uppgifter som anges i 5 kap. 7 § bokföringslagen skall av verifikationen framgå skattens belopp och övriga förhållanden som har betydelse för att bestämma skatten.

2 §Om vederlag för skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons inte utgår skall en proformafaktura eller liknande utfärdas. En sådan faktura skall innehålla uppgift om skatt eller beskattningsvärde.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003. Genom föreskrifterna upphävs avsnitten 5, 6 och 7 i Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:35) om skatt på annonser och reklam. De upphävda avsnitten skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%