RSFS 2003:45 (PUNKTSKATTER)

Upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 1 § första stycket 10 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt, 1 § första stycket 9 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § första stycket 9 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande.

Definitioner

1 §Med lagerbokföring avses sådan redovisning som upplagshavare skall föra enligt

 1. 10 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 2. 9 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
 3. 4 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Med upplagshavare avses den som godkänts enligt

 1. 10 § lagen om tobaksskatt,
 2. 9 § lagen om alkoholskatt, och
 3. 4 kap. 3 § lagen om skatt på energi.

Med skatteupplag avses sådant utrymme som godkänts enligt

 1. 10 § lagen om tobaksskatt,
 2. 9 § lagen om alkoholskatt, och
 3. 4 kap. 3 § lagen om skatt på energi.

Lagerbokföring

2 §Med att upplagshavaren för varje skatteupplag löpande skall bokföra affärshändelser och varurörelser avses att affärshändelser och varurörelser skall redovisas så snart det kan ske.

Redovisningen skall innehålla uppgifter om

 1. slag av inleverans respektive utleverans och uttag,
 2. datum, och
 3. slag av vara.

Med inleverans avses att varan förts in i skatteupplaget. Med inleverans förstås även att varan tillverkats eller bearbetats inom skatteupplaget. Om varan förts in i skatteupplaget skall det framgå från vem varan levererats. Om varan förts in till ett skatteupplag från ett annat skatteupplag tillhörande samma upplagshavare skall det framgå från vilket skatteupplag varan levererats.

Med utleverans avses att varan förts ut ur skatteupplaget. Med utleverans förstås även att varan tagits i anspråk i skatteupplaget för tillverkning eller bearbetning. Om varan förts ut från skatteupplaget skall det framgå till vem varan levererats. Om varan förts till ett annat skatteupplag tillhörande samma upplagshavare skall det framgå till vilket skatteupplag varan levererats. Vid försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker behöver det inte framgå till vem varan levererats.

Med uttag avses, förutom sedvanlig innebörd av begreppet, att varor stulits eller förstörts.

Med datum avses den dag då

 1. skattepliktig vara förs in i skatteupplaget,
 2. skatteplikt uppkommer för vara genom tillverkning eller bearbetning,
 3. skattepliktig vara förs ut ur skatteupplaget,
 4. skattepliktig vara tas i anspråk för tillverkning eller bearbetning, eller
 5. uttag av skattepliktig vara görs.

Med redovisning av vara förstås sådan redovisning som avses i 3–5 §§.

3 §Beträffande varor som omfattas av 1a–1c §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall det av redovisningen framgå antalet cigaretter, cigarrer, cigariller respektive mängden röktobak av varje märke och typ.

Det är tillräckligt att uppgifterna som framgår av första stycket kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos upplagshavaren.

4 §Beträffande varor som omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall det av redovisningen framgå antalet förpackningar av varje slag av alkoholvara och märke. För varje förpackning skall volym och alkoholhalt framgå. Med slag av alkoholvara avses sådana alkoholvaror för vilka skatt skall betalas enligt 2–6 §§ lagen om alkoholskatt.

Om det är fråga om alkohol som inte förpackats skall varurörelsen redovisas så att kvantiteten framgår. Kvantiteten skall anges i vikt eller volym.

Det är tillräckligt att uppgifterna i första och andra styckena kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos upplagshavaren.

5 §Beträffande mineraloljeprodukter som omfattas av 1 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall det av redovisningen framgå kvantiteten av varje slag av mineraloljeprodukt. Vid redovisningen skall det även framgå till vilket KN-nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 oktober 1994 och till vilken miljöklass varan hänförs.

Det är tillräckligt att uppgifterna i första stycket kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos upplagshavaren.

Lagerinventering

6 §Med att upplagshavare regelbundet skall inventera lagret avses att fysisk inventering skall ske för varje upplag minst en gång per kalenderår.

Resultatet av inventeringen skall dokumenteras så att varorna redovisas på sätt som anges i 3–5 §§. Möjlighet att kvitta olika artiklar mot varandra i samband med inventeringen föreligger inte.

7 §Fysisk inventering skall, utöver vad som framgår av 6 §, ske vid återkallelse enligt 12 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 11 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt och 4 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Fysisk inventering enligt första stycket skall ske vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om återkallelse. Om Skatteverket i beslutet angett att beslutet skall gälla från annan tidpunkt skall fysisk inventering istället ske vid denna senare tidpunkt.

Resultatet av inventeringen skall dokumenteras så att varorna redovisas på sätt som anges i 3–5 §§. Möjlighet att kvitta olika artiklar mot varandra i samband med inventeringen föreligger inte.

Bevarande och tillhandahållande av uppgifter

8 §Uppgifter enligt 2–7 §§ skall jämställas med räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078).

9 §Uppgift enligt 2–7 §§ skall hållas tillgängliga hos upplagshavaren för revision eller annan kontroll, och utan dröjsmål tillhandahållas Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...