SKVFS 2005:15 (PUNKTSKATTER)

Skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

OBS! För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:24.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § första stycket 9 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § 11 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande.

Definitioner

1 §Med lagerbokföring avses sådan redovisning som skattebefriade förbrukare skall föra enligt

 1. 31 f § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller
 2. 8 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Med skattebefriad förbrukare avses den som godkänts enligt

 1. 31 e § lagen om alkoholskatt, eller
 2. 8 kap. 1 § lagen om skatt på energi.

Lagerbokföring

2 §Med att en skattebefriad förbrukare löpande skall bokföra inköp och förbrukning av obeskattade alkoholvaror och bränsle helt eller delvis befriat från skatt avses att redovisning skall ske minst en gång per månad.

Av redovisning av inköp skall framgå

 1. från vilken fysisk eller juridisk person varan köpts,
 2. datum för mottagande av varan,
 3. platsen för varans mottagande,
 4. varornas kvantitet och slag, och
 5. verifikationsnummer eller annat identifieringstecken som identifierar fakturan.

Av redovisning av förbrukning skall framgå

 1. ändamålet för förbrukningen, och
 2. de förbrukade varornas kvantitet och slag.

Med redovisning av ändamål avses att alkoholvara använts för ändamål som framgår av

 1. 8 § första stycket 7 lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 2. 8 b § 2 lagen om alkoholskatt, eller
 3. 32 § första stycket 7 lagen om alkoholskatt.

Med redovisning av ändamål avses att bränsle använts för ändamål som framgår av

 1. 4 kap. 1 § 7 lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller
 2. 6 a kap. 1 § lagen om skatt på energi.

Med redovisning av kvantitet och slag av vara förstås sådan redovisning som avses i 3–4 §§.

Det är tillräckligt att uppgifterna i andra stycket kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos den skattebefriade förbrukaren.

3 §Avseende varor som omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt avses med slag av vara den uppdelning som gjorts i 2–6 §§ lagen om alkoholskatt. Av redovisningen skall varans alkoholhalt framgå. I förekommande fall skall märke och antalet förpackningar av varje slag av vara framgå.

Kvantiteten skall anges i vikt eller volym.

4 §Avseende varor som omfattas av lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med slag av vara till vilket KN-nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan varan hänförs. För mineraloljeprodukter skall i förekommande fall anges till vilken miljöklass varan hänförs.

Kvantiteten skall anges i vikt eller volym.

Lagerinventering

5 §Fysisk inventering skall ske minst en gång per kalenderår.

Resultatet av inventeringen skall dokumenteras så att varorna redovisas på sätt som anges i 3–4 §§. Möjlighet att kvitta olika slag av varor mot varandra i samband med inventeringen föreligger inte.

Bevarande och tillhandahållande av uppgifter

6 §Uppgifter enligt 2–5 §§ skall jämställas med räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078).

7 §Uppgifter enligt 2–5 §§ skall hållas tillgängliga hos den skattebefriade förbrukaren för revision eller annan kontroll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...