SKVFS 2006:2 (SKATTEBETALNING)

E-tjänsten Skattedeklaration;

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483),26 a§ första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och 5.9 i samt bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Skattedeklaration: den elektroniska tjänst Skattedeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,

skattedeklaration: skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Direktåtkomst

2 §En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§.

Direktåtkomsten får avse

 1. uppgifter enligt 10 kap. 17 § skattebetalningslagen (1997:483),
 2. uppgifter om senaste redovisningsdag för period, och
 3. uppgifter om redovisningsperioder för vilka redovisning inte lämnats.

Direktåtkomsten får även avse uppgift om registrering av sådana behörigheter som avses i 3, 4, 6 och 7 §§.

3 §En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

 1. att själv använda e?tjänsten Skattedeklaration om denne är anmäld registrerad för sådan direktåtkomst och legitimerar sig med en e-legitimation,
 2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation, eller
 3. annat ombud än deklarationsombud som den fysiska personen har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation.

4 §En registrerad juridisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

 1. firmatecknare som den registrerade har anmält till Skatteverket och firmatecknaren har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst samt om firmatecknaren använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation,
 2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation, eller
 3. annat ombud som den registrerade har anmält till Skatteverket och ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §Anmälan enligt 3 eller 4 § skall undertecknas. Om anmälan avser ombud skall namnteckningen bevittnas av två personer såvida inte anmälan förses med sådan underskrift som avses i 1 §. En firmatecknares behörighet att göra anmälan skall styrkas.

Om ett ombud eller en firmatecknare inte längre skall ha direktåtkomst till uppgifter enligt 2 § skall den registrerade anmäla detta till Skatteverket.

Skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument

6 §En registrerad fysisk person får lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) i form av ett elektroniskt dokument om den fysiska personen har anmält sig för att lämna skattedeklarationen i sådan form och detta har registrerats vid Skatteverket

 1. om den fysiska personen använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation, eller
 2. genom deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om deklarationsombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation.

7 §En registrerad juridisk person får lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) i form av ett elektroniskt dokument om den juridiska personen har anmält sig för att lämna skattedeklarationen i sådan form och detta har registrerats vid Skatteverket genom

 1. firmatecknare som den registrerade har anmält till Skatteverket och firmatecknaren har blivit registrerad där för detta ändamål samt använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation, eller
 2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation.

8 §Anmälan enligt 6 och 7 §§ skall undertecknas. En firmatecknares behörighet att göra anmälan skall styrkas.

Om en firmatecknare inte längre skall lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall den registrerade anmäla detta till Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2006.

 • [1]

  Riksskatteverkets och Skatteverkets tidigare föreskrifter om e-tjänster har upphävts genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:6) om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...