Innehåll

SKVFS 2006:5 (SKATTEBETALNING)

E-tjänsten Skattekonto;

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och 5.9 i samt bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004,

e-tjänsten Skattekonto: den elektroniska tjänst Skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Direktåtkomst

2 §En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§. Direktåtkomsten får gälla uppgifter i skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om

 1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
 2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag,
 3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag,
 4. sådant bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som avses i 51 § skattebetalningsförordningen (1997:750), och
 5. uppgifter som anges på kontoutdrag enligt 8 § nämnda förordning.

Direktåtkomsten får även gälla uppgift om registrering av behörigheter enligt 3 och 4 §§.

3 §En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

 1. att själv använda e-tjänsten Skattekonto och legitimera sig med en e-legitimation, eller
 2. ombud som den fysiska personen har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattekonto och legitimerar sig med en e-legitimation.

4 §En registrerad juridisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

 1. firmatecknare som den juridiska personen har anmält till Skatteverket om firmatecknaren har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattekonto och legitimerar sig med en e-legitimation, eller
 2. ombud som den juridiska personen har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattekonto och legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §Anmälan enligt 3 eller 4 § skall undertecknas. Om anmälan avser ombud skall namnteckningen bevittnas av två personer såvida inte anmälan förses med sådan underskrift som avses i 1 §. En firmatecknarens behörighet att göra anmälan skall styrkas.

Om ett ombud eller en firmatecknare inte längre skall ha direktåtkomst till uppgifter enligt 2 § skall den registrerade anmäla detta till Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2006.

 • [1]

  Riksskatteverkets och Skatteverkets tidigare föreskrifter om e-tjänster har upphävts genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:6) om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%