Innehåll

SKVFS 2006:19 (INKOMSTTAXERING)

Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form;

Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §I dessa föreskrifter avses med

ELDA: ett, av Skatteverket tillhandahållet, särskilt program som gör det möjligt att i elektronisk form föra över SRU-uppgifter till verket via modem eller Internet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till denna vägledning.

e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag: den elektroniska tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

SRU-uppgifter: uppgifter lämnade i form av standardiserade räkenskapsutdrag enligt 3 kap. 5, 7–9 c, 14 och 18–21 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 §SRU-uppgifter får, under de förutsättningar som anges i 3–5 §§, lämnas till Skatteverket

  1. med hjälp av ELDA,
  2. med hjälp av e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag,
  3. på diskett,
  4. på CD-skiva, eller
  5. på DVD-skiva

om uppgifterna är uppställda i det format som har fastställts i Skatteverkets broschyr Teknisk beskrivning för redovisning med ADB-medium Näringsuppgifter (SRU) – Anstånd (SKV 269) för aktuellt inkomstår.

3 §SRU-uppgifter får lämnas hjälp av ELDA om inlämnaren legitimerar sig med ett av Skatteverket för ändamålet utfärdat certifikat med tillhörande säkerhetskoder (SmartDisk).

4 §SRU-uppgifter får lämnas med hjälp av e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag om inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §SRU-uppgifter får lämnas på diskett, CD- eller DVD-skiva under förutsättning att dessa är försedda med en yttre etikett som utvisar inlämnarens person- eller organisationsnummer, namn, adress och telefonnummer samt att disketten eller skivan innehåller SRU-uppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 oktober 2006.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...