Innehåll

SKVFS 2006:19 (INKOMSTTAXERING)

Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form;

Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §I dessa föreskrifter avses med

ELDA: ett, av Skatteverket tillhandahållet, särskilt program som gör det möjligt att i elektronisk form föra över SRU-uppgifter till verket via modem eller Internet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till denna vägledning.

e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag: den elektroniska tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

SRU-uppgifter: uppgifter lämnade i form av standardiserade räkenskapsutdrag enligt 3 kap. 5, 7–9 c, 14 och 18–21 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 §SRU-uppgifter får, under de förutsättningar som anges i 3–5 §§, lämnas till Skatteverket

  1. med hjälp av ELDA,
  2. med hjälp av e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag,
  3. på diskett,
  4. på CD-skiva, eller
  5. på DVD-skiva

om uppgifterna är uppställda i det format som har fastställts i Skatteverkets broschyr Teknisk beskrivning för redovisning med ADB-medium Näringsuppgifter (SRU) – Anstånd (SKV 269) för aktuellt inkomstår.

3 §SRU-uppgifter får lämnas hjälp av ELDA om inlämnaren legitimerar sig med ett av Skatteverket för ändamålet utfärdat certifikat med tillhörande säkerhetskoder (SmartDisk).

4 §SRU-uppgifter får lämnas med hjälp av e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag om inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §SRU-uppgifter får lämnas på diskett, CD- eller DVD-skiva under förutsättning att dessa är försedda med en yttre etikett som utvisar inlämnarens person- eller organisationsnummer, namn, adress och telefonnummer samt att disketten eller skivan innehåller SRU-uppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 oktober 2006.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%