SKVFS 2006:22 (SKATTEBETALNING)

Skatteverkets föreskrifter om personalliggare

Skatteverket föreskriver med stöd av 8 § lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och 1 § förordningen (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher följande.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med uttrycket personalliggare detsamma som i 5 § lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

2 §Med personer som är verksamma i näringsverksamhet enligt 6 § första stycket 2 lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher avses i dessa föreskrifter även inhyrd personal.

Tillämpning

3 §Personalliggare skall föras dagligen och löpande. Om en person har flera arbetspass under ett dygn skall personen för varje nytt arbetspass antecknas på nytt.

4 §Personalliggare får föras manuellt eller elektroniskt.

5 §Andra uppgifter än de som skall föras i personalliggare enligt 6 § lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher får antecknas i personalliggare om detta inte försvårar Skatteverkets kontroll av lämnade uppgifter enligt 6 § nämnda lag.

Tillhandahållande och bevarande

6 §Personalliggare i elektronisk form skall på begäran av Skatteverket omedelbart skrivas ut på papper och tillhandahållas Skatteverket. Utskriften skall kunna omfatta en eller flera dagar.

7 §Om en elektronisk personalliggare för en verksamhet förvaras på annat ställe än i verksamhetslokalen skall den på begäran kunna tillhandahållas omedelbart i verksamhetslokalen och endast omfatta där verksam personal.

8 §En personalliggare som förs manuellt skall vara bunden till sin form. Uppgifterna i en sådan personalliggare skall antecknas med beständig skrift. Sidorna i personalliggaren skall vara förnumrerade.

9 §Om en rättelse görs i personalliggaren, skall det antecknas i denna vid vilken tidpunkt och av vem rättelsen gjorts.

10 §Åtgärder i en elektroniskt förd personalliggare skall framgå av en behandlingshistorik, som skall hållas tillgänglig för kontroll av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...