Innehåll

SKVFS 2007:28 (KONTROLLUPPGIFTER)

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

Skatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §Kontrolluppgift enligt 8 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränteinkomst som avses i 8 kap. 6–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande fordringsrätt.

2 §Kontrolluppgift enligt 8 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränteutgift som avses i 9 kap. 7–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande skuld.

3 §Kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan utdelning som avses i 42 kap. 16–16 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §Kontrolluppgift enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan avyttring genom inlösen av fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) som endast är att betrakta som en återbetalning av nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när varken kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering av lån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:24) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%