Innehåll

SKVFS 2007:28 (KONTROLLUPPGIFTER)

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

Skatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §Kontrolluppgift enligt 8 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränteinkomst som avses i 8 kap. 6–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande fordringsrätt.

2 §Kontrolluppgift enligt 8 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränteutgift som avses i 9 kap. 7–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande skuld.

3 §Kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan utdelning som avses i 42 kap. 16–16 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §Kontrolluppgift enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan avyttring genom inlösen av fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) som endast är att betrakta som en återbetalning av nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när varken kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering av lån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:24) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%