Innehåll

SKVFS 2009:7 (FASTIGHETSTAXERING)

E-tjänsten Fastighetsdeklaration

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 6 kap. 1 § första stycket och 3 § samt 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

1 §Dessa föreskrifter gäller för den elektroniska tjänsten Fastighetsdeklaration på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se (e-tjänsten Fastighetsdeklaration) vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering enligt 1 kap. 7,7 a respektive 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Tidpunkter för tjänstens öppethållande samt vilket fastighetstaxeringsår och vilka fastighetstyper som tjänsten vid varje tid omfattar meddelas i e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

2 §Med e-legitimation avses sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning.

3 §En fysisk person som är registrerad i beskattningsdatabasen som ägare till en sådan taxeringsenhet enligt 4 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) som är aktuell för fastighetstaxering får ha direktåtkomst till de uppgifter som anges i andra stycket om denne legitimerar sig med en e-legitimation och använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

Direktåtkomsten får avse förtryckta uppgifter i blanketterna för allmän, förenklad eller särskild fastighetsdeklaration, eller förslag till fastighetstaxering enligt 18 kap. 4 § femte stycket fastighetstaxeringslagen, samt andra uppgifter som har registrerats i ärendet.

4 §En registrerad fysisk person får lämna fastighetsdeklaration som avses i 18 kap. eller 26 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i form av ett elektroniskt dokument om denne använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration och skriver under deklarationen med e-legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 februari 2009. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:9) om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid allmän och förenklad fastighetstaxering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%