Innehåll

SKVFS 2009:7 (FASTIGHETSTAXERING)

E-tjänsten Fastighetsdeklaration

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 6 kap. 1 § första stycket och 3 § samt 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

1 §Dessa föreskrifter gäller för den elektroniska tjänsten Fastighetsdeklaration på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se (e-tjänsten Fastighetsdeklaration) vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering enligt 1 kap. 7,7 a respektive 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Tidpunkter för tjänstens öppethållande samt vilket fastighetstaxeringsår och vilka fastighetstyper som tjänsten vid varje tid omfattar meddelas i e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

2 §Med e-legitimation avses sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning.

3 §En fysisk person som är registrerad i beskattningsdatabasen som ägare till en sådan taxeringsenhet enligt 4 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) som är aktuell för fastighetstaxering får ha direktåtkomst till de uppgifter som anges i andra stycket om denne legitimerar sig med en e-legitimation och använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

Direktåtkomsten får avse förtryckta uppgifter i blanketterna för allmän, förenklad eller särskild fastighetsdeklaration, eller förslag till fastighetstaxering enligt 18 kap. 4 § femte stycket fastighetstaxeringslagen, samt andra uppgifter som har registrerats i ärendet.

4 §En registrerad fysisk person får lämna fastighetsdeklaration som avses i 18 kap. eller 26 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i form av ett elektroniskt dokument om denne använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration och skriver under deklarationen med e-legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 februari 2009. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:9) om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid allmän och förenklad fastighetstaxering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...