SKVFS 2009:9 (INKOMSTTAXERING)

E-tjänsten Inkomstdeklaration 2

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 3 kap. 3 § och 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Inkomstdeklaration 2: den elektroniska tjänsten Elektronisk Inkomstdeklaration 2 som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se och som avser sådana juridiska personer som ska lämna Inkomstdeklaration 2,

firmatecknare: en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551),

Inkomstdeklaration 2: sådan särskild självdeklaration som avses i 2 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Direktåtkomst

2 § Firmatecknaren får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § om denne använder e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 och legitimerar sig med en e-legitimation.

3 § Direktåtkomst enligt 2 § får avse

  1. förtryckta uppgifter i en blankett för sådan inkomstdeklaration som avses i 2 kap. 7 § 1 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
  2. uppgifter om firmatecknarens egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1.

Inkomstdeklaration 2 i form av ett elektroniskt dokument

4 § Den som har direktåtkomst enligt 2 § får lämna en Inkomstdeklaration 2 i form av ett elektroniskt dokument om denne skriver under med en e-legitimation.

En Inkomstdeklaration 2 får lämnas enligt vad som sägs i första stycket om firmatecknaren gör tillägg eller ändrar uppgifter som avses i 3 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...