SKVFS 2009:9 (INKOMSTTAXERING)

E-tjänsten Inkomstdeklaration 2

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 3 kap. 3 § och 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Inkomstdeklaration 2: den elektroniska tjänsten Elektronisk Inkomstdeklaration 2 som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se och som avser sådana juridiska personer som ska lämna Inkomstdeklaration 2,

firmatecknare: en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551),

Inkomstdeklaration 2: sådan särskild självdeklaration som avses i 2 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Direktåtkomst

2 § Firmatecknaren får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § om denne använder e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 och legitimerar sig med en e-legitimation.

3 § Direktåtkomst enligt 2 § får avse

  1. förtryckta uppgifter i en blankett för sådan inkomstdeklaration som avses i 2 kap. 7 § 1 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
  2. uppgifter om firmatecknarens egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1.

Inkomstdeklaration 2 i form av ett elektroniskt dokument

4 § Den som har direktåtkomst enligt 2 § får lämna en Inkomstdeklaration 2 i form av ett elektroniskt dokument om denne skriver under med en e-legitimation.

En Inkomstdeklaration 2 får lämnas enligt vad som sägs i första stycket om firmatecknaren gör tillägg eller ändrar uppgifter som avses i 3 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%