Innehåll

SKVFS 2009:10 (INKOMSTTAXERING)

Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:19) om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form

Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

delsatt nuvarande 4 och 5 §§ ska betecknas 3 och 4 §§,

dels att 1, 2, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

1 § [1] I dessa föreskrifter avses med

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning,

e-tjänsten Filöverföring: den elektroniska tjänsten Filöverföring som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

SRU-uppgifter: uppgifter lämnade i form av standardiserade räkenskapsutdrag enligt 3 kap. 5, 7–9 c, 14 och 18–21 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 § SRU-uppgifter får, under de förutsättningar som anges i 3–4 §§, lämnas till Skatteverket

  1. med hjälp av e-tjänsten Filöverföring,
  2. på diskett,
  3. på CD-skiva,
  4. på DVD-skiva, eller
  5. på USB-minne

om uppgifterna är uppställda i det format som har fastställts i Skatteverkets broschyr Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning, Näringsuppgifter (SRU) – Anstånd, Tjänst, Kapital (SKV 269) för aktuellt inkomstår.

3 § SRU-uppgifter får lämnas med hjälp av e-tjänsten Filöverföring om inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation eller av Skatteverket utfärdat certifikat med tillhörande säkerhetskoder (SmartDisk).

4 § SRU-uppgifter får lämnas på diskett, CD-skiva, DVD-skiva eller USB-minne under förutsättning att dessa är försedda med information om inlämnarens person- eller organisationsnummer, namn, adress och telefonnummer samt att lagringsmediet innehåller SRU-uppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009.

  • [1]

    Ändringen innebär att första stycket upphävs.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%