SKVFS 2009:14 (IDENTITETSKORT)

Identitetskort

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige följande.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna,

make, maka, barn, föräldrar och vårdnadshavare: detsamma som i 2 kap. 3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort: kort som har utfärdats enligt svensk standard SS 61 43 14 och SBC 151-U,

Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard.

Ansökan

2 §Ansökan om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska göras på en av Skatteverket fastställd blankett.

Identitetskontroll

3 §Sökanden ska i första hand styrka sin identitet och övriga personuppgifter genom att visa upp en godtagbar identitetshandling.

Om sökanden inte har en godtagbar identitetshandling så kan uppgifterna styrkas med en skriftlig försäkran på en av Skatteverket fastställd blankett. Försäkran ska vara undertecknad av den som intygar sökandens uppgifter (intygsgivaren).

Kan sökanden inte styrka sin identitet och övriga personuppgifter på sätt som anges i första eller andra stycket får sökanden åberopa andra officiella handlingar utfärdade av myndigheter eller organisationer. Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av om de åberopade handlingarna styrker sökandens identitet och övriga personuppgifter.

4 §Godtagbar identitetshandling är giltigt

 1. identitetskort utfärdat av Skatteverket
 2. vanligt svenskt pass
 3. svenskt nationellt identitetskort
 4. svenskt körkort
 5. svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet
 6. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
 7. EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006
 8. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.

5 §Intygsgivaren som avses i 3 § andra stycket ska känna personen väl.

Intygsgivaren ska i relation till sökanden vara

 1. vårdnadshavare
 2. barn eller barnbarn över 18 år
 3. förälder
 4. hel- eller halvsyskon över 18 år
 5. mor- eller farförälder
 6. make, maka eller sambo
 7. familjehemsförälder
 8. god man eller förvaltare
 9. arbetsgivare som sökanden har varit anställd hos i minst ett år
 10. tjänsteman vid en kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden.

6 §Intygsgivaren ska styrka sin identitet genom att visa upp en godtagbar identitetshandling. Intygsgivaren ska vara närvarande vid ansökningstillfället. Intygsgivaren ska styrka den relation som han eller hon har till sökanden.

7 §Sökandens längd ska kontrolleras i samband med ansökan.

8 §Sådant fotografi som anges i 3 § förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska

 1. vara välliknande och med god skärpa
 2. ha en ansiktsbild avbildad rakt framifrån med blicken framåt samt hela huvudet och båda pupillerna synliga
 3. ha en ansiktsbild med neutralt ansiktsuttryck
 4. vara med ljus bakgrund, ansiktet jämnt belyst och utan skuggor eller andra störande inslag i bakgrunden.

Mörka glasögon får endast bäras om detta krävs av medicinska skäl.

Reflexer får inte synas i glasögonen.

Sökanden får endast bära huvudbonad om denne gör det dagligen av religiösa eller medicinska skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2009.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%