SKVFS 2009:14 (IDENTITETSKORT)

Identitetskort

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige följande.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna,

make, maka, barn, föräldrar och vårdnadshavare: detsamma som i 2 kap. 3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort: kort som har utfärdats enligt svensk standard SS 61 43 14 och SBC 151-U,

Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard.

Ansökan

2 §Ansökan om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska göras på en av Skatteverket fastställd blankett.

Identitetskontroll

3 §Sökanden ska i första hand styrka sin identitet och övriga personuppgifter genom att visa upp en godtagbar identitetshandling.

Om sökanden inte har en godtagbar identitetshandling så kan uppgifterna styrkas med en skriftlig försäkran på en av Skatteverket fastställd blankett. Försäkran ska vara undertecknad av den som intygar sökandens uppgifter (intygsgivaren).

Kan sökanden inte styrka sin identitet och övriga personuppgifter på sätt som anges i första eller andra stycket får sökanden åberopa andra officiella handlingar utfärdade av myndigheter eller organisationer. Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av om de åberopade handlingarna styrker sökandens identitet och övriga personuppgifter.

4 §Godtagbar identitetshandling är giltigt

 1. identitetskort utfärdat av Skatteverket
 2. vanligt svenskt pass
 3. svenskt nationellt identitetskort
 4. svenskt körkort
 5. svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet
 6. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
 7. EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006
 8. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.

5 §Intygsgivaren som avses i 3 § andra stycket ska känna personen väl.

Intygsgivaren ska i relation till sökanden vara

 1. vårdnadshavare
 2. barn eller barnbarn över 18 år
 3. förälder
 4. hel- eller halvsyskon över 18 år
 5. mor- eller farförälder
 6. make, maka eller sambo
 7. familjehemsförälder
 8. god man eller förvaltare
 9. arbetsgivare som sökanden har varit anställd hos i minst ett år
 10. tjänsteman vid en kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden.

6 §Intygsgivaren ska styrka sin identitet genom att visa upp en godtagbar identitetshandling. Intygsgivaren ska vara närvarande vid ansökningstillfället. Intygsgivaren ska styrka den relation som han eller hon har till sökanden.

7 §Sökandens längd ska kontrolleras i samband med ansökan.

8 §Sådant fotografi som anges i 3 § förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska

 1. vara välliknande och med god skärpa
 2. ha en ansiktsbild avbildad rakt framifrån med blicken framåt samt hela huvudet och båda pupillerna synliga
 3. ha en ansiktsbild med neutralt ansiktsuttryck
 4. vara med ljus bakgrund, ansiktet jämnt belyst och utan skuggor eller andra störande inslag i bakgrunden.

Mörka glasögon får endast bäras om detta krävs av medicinska skäl.

Reflexer får inte synas i glasögonen.

Sökanden får endast bära huvudbonad om denne gör det dagligen av religiösa eller medicinska skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2009.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...