SKVFS 2011:6 (SEKRETESS, IT-RÄTT OCH PUL)

Utlämnande av uppgifter ur SPAR

(senast ändrad genom SKVFS 2012:6)

Skatteverket föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret om utlämnande av uppgifter ur SPAR.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med:

personuppgiftsansvarig: detsamma som i 3 § personuppgiftslagen (1998:204)

SPAR-tjänst: tjänst inom ramen för de ändamål som anges i 3 § första och andra punkten lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, SparL, i det utförande de finns beskrivna på SPARs webbplats (statenspersonadressregister.se)

ändamål 1: detsamma som i 3 § första punkten SparL

ändamål 2: detsamma som i 3 § andra punkten SparL.

Ansökan

2 §Ansökan om tillgång till en SPAR-tjänst ska göras skriftligen och vara undertecknad av den personuppgiftsansvarige.

3 §Ansökan om direktreklamspärr ska göras hos Skatteverket, SPAR. Samtycke till elektroniskt utlämnande av uppgift om direktreklamspärr ska lämnas till Skatteverket, SPAR.

Giltighetstider

4 §Ett beslut om engångsuttag enligt ändamål 1 gäller i tre månader från beslutsdatum. Övriga beslut enligt ändamål 1 gäller i längst fem år från beslutsdatum.

5 §Ett beslut om engångsuttag av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i tre månader från beslutsdatum.

6 §Ett beslut om upprepade uttag av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i längst ett år från beslutsdatum.

7 §Ett beslut om prenumeration av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i längst tre år från beslutsdatum.

8 §För att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet får uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 inte användas senare än tre månader från det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Utlämnade uppgifters tillgänglighet

9 §Uppgifter ur SPAR får inte hämtas ut senare än 60 dagar efter det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Informationsskyldighet

10 §Den som erhållit uppgifter ur SPAR för direktreklam genom urval ska ange ”Adresskälla: SPAR, 171 94 Solna” vid utskick av försändelser.

(SKVFS 2012:6)

Villkor för tillgång till SPAR-tjänst

11 §Tillgång till SPAR-tjänst kan fås genom webbaserad åtkomst eller program till programåtkomst.

12 §Det krävs personlig e-legitimation, det vill säga en elektronisk legitimationshandling som styrker angiven fysisk persons identitet samt är utfärdad av BankID, Nordea eller TeliaSonera, för att få tillgång till SPAR-tjänst via webbaserad åtkomst.

13 §Det krävs serverlegitimation, det vill säga en elektronisk legitimationshandling som styrker identiteten på angiven dator tillhörande angiven organisation samt är utfärdad av Steria, för att få tillgång till SPAR-tjänst via program till programåtkomst.

14 §All elektronisk hantering som förutsätts för utlämnande av uppgift ur SPAR ska ske i formatet eXtensible Markup Language (XML).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2011:6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

SKVFS 2012:6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2012.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...