(SKATTEBETALNING)

SKVFS 2015:6 Personalliggare

(senast ändrad genom SKVFS 2018:6)

Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

Definitioner

1 §Uttrycket personalliggare har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 39 kap. 11–11 b §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

2 §Uttrycken restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, tvätteriverksamhet, byggverksamhet samt byggarbetsplats har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycken har i 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SKVFS (2018:6)

3 §Med samlad personalliggare avses den personalliggare som en byggherre enligt 39 kap. 12 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska hålla tillgänglig för Skatteverket på en byggarbetsplats. Den består av de personalliggare som de som bedriver byggverksamhet på byggarbetsplatsen ska hålla tillgängliga för byggherren.

Gemensamma bestämmelser

4 §Sifferuppgifter som en personalliggare ska innehålla enligt 9 kap. 5 § första stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ska anges med användande av tecknen 0–9. Annan text än namn och sifferuppgifter ska avfattas på svenska.

5 §I 9 kap. 5 § första stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261) anges vilka uppgifter som en personalliggare ska innehålla.

Andra uppgifter får antecknas i personalliggaren om detta inte hindrar Skatteverkets kontroll.

6 §Ändring i en personalliggare får inte göras genom att en uppgift utplånas eller på annat sätt görs oläslig utan ska göras genom tillägg. Av ett tillägg ska framgå, förutom det som lagts till, vem som gjort tillägget och tidpunkten då tillägget gjorts.

Vid komplettering genom införande av uppgift som rätteligen borde förts in tidigare ska framgå vem som gjort kompletteringen och tidpunkten då kompletteringen gjorts.

Särskilda bestämmelser för personalliggare i verksamhetslokaler

7 §Personalliggare i restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet samt tvätteriverksamhet får föras manuellt eller elektroniskt.

SKVFS (2018:6)

8 §En manuellt förd personalliggare ska vara bunden till sin form och dess sidor ska vara förnumrerade. I en sådan personalliggare ska alla uppgifter antecknas med beständig skrift.

Särskilda bestämmelser för byggverksamhet

9 §Personalliggare i byggverksamhet ska enligt 39 kap. 11 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) föras elektroniskt.

10 §Av 2 kap. 2 a § första stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261) framgår att den som registreras enligt 7 kap. 2 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tilldelas ett identifikationsnummer för byggarbetsplatsen. Identifikationsnumret ska framgå av personalliggaren.

11 §En personalliggare ska vara utformad på ett sådant sätt att de uppgifter, som liggaren ska innehålla enligt 9 kap. 5 § första stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261), kan föras in och att uppgifter, som inte förts in vid den tidpunkt då de borde förts in, kan föras in senare.

12 §Personalliggaren ska vara utformad på ett sådant sätt att det framgår när uppgifter har förts in i liggaren. Datum och tidpunkt ska anges i formaten ÅÅÅÅ:MM:DD respektive TT:MM:SS.

13 §Personalliggaren ska vara utformad på ett sådant sätt att det vid kontrollbesök går att se vilka uppgifter som har förts in inom ett visst tidsintervall.

14 §En samlad personalliggare ska vara utformad på ett sådant sätt att det vid kontrollbesök går att se uppgifter som avser en viss person eller vissa personer som bedriver byggverksamhet på byggarbetsplatsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:6

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:22) om personalliggare.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före ikraftträdandet.

2018:6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...