(KASSAREGISTER)

SKVFS 2018:29 Undantag från skyldigheter som gäller kassaregister

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §I dessa föreskrifter finns bestämmelser om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Definitioner

2 §Med bingo avses i dessa föreskrifter detsamma som i 2 kap. 3 § 2 spellagen (2018:1138).

Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyldigheter enligt 39 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med försäljningslokal avses i dessa föreskrifter en lokal och plats i dess omedelbara närhet som används för försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort.

Med licenshavare avses i dessa föreskrifter detsamma som i 2 kap. 3 § 10 spellagen.

Med obemannad försäljning avses i dessa föreskrifter att ett företag säljer varor eller tjänster där köparen själv sköter betalningen genom att betala med kontokort eller lägga betalningen i ett fack, en låda eller liknande. Försäljning som sker på sådant sätt att företaget övervakar betalningen utgör inte obemannad försäljning.

Med spel avses i dessa föreskrifter lotteri och vadhållning enligt 2 kap. 3 § 12 och 19 spellagen.

Med spelombud avses i dessa föreskrifter den som enligt 11 kap. 2 § spellagen är registrerad som spelombud hos Spelinspektionen.

Obemannad försäljning i en försäljningslokal

3 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag för försäljning som sker i en försäljningslokal som är anpassad för obemannad försäljning.

Om ett företag använder sin försäljningslokal både för obemannad och bemannad försäljning ska försäljningslokalen anses anpassad för obemannad försäljning om

  1. det genom tydlig skyltning framgår under vilka tider som försäljningen är obemannad,
  2. det genom tydlig skyltning framgår att obemannad försäljning pågår,
  3. försäljningslokalen samtidigt inte används både för bemannad och obemannad försäljning, och
  4. företagets kassaregister inte förvaras i försäljningslokalen när obemannad försäljning pågår.

Vid obemannad försäljning ska företagets namn och adress tydligt framgå av skyltning.

Annan obemannad försäljning än i en försäljningslokal

4 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag för obemannad försäljning som sker på en annan plats än i en försäljningslokal. På platsen för den obemannade försäljningen ska företagets namn och adress tydligt framgå av skyltning.

Allmän trafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag

5 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag för försäljning som sker av ett kollektivtrafikföretag som driver allmän trafik enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Undantaget avser endast sådan försäljning som sker ombord på ett färdmedel i kollektivtrafiken där försäljningen registreras i ett centralt system tillhörande en regional kollektivtrafikmyndighet.

Bingo

6 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag för bingo som anordnas med licens enligt 6 kap. 1 § spellagen (2018:1138).

Spel som säljs genom ombud

7 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges spelombud undantag för

  1. försäljning av lotterier med licens enligt 5 kap. 1 § spellagen (2018:1138), och
  2. tillhandahållande av vadhållning med licens enligt 8 kap. 1 § spellagen.

Undantagen avser försäljning eller tillhandahållande som endast kan genomföras av spelombudet om registrering sker i licenshavarens system och förutsatt att spelombudet är redovisningsansvarig gentemot licenshavaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:29

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:24) om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%