(PUNKTSKATTER)

SKVFS 2019:4 Uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift och EURO-klass i vägtrafikregistret

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller vägavgiftspliktiga lastbilar som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret.

Definitioner

2 §Med första datum i trafik avses i dessa föreskrifter det datum ett fordon för första gången registrerades i vägtrafikregistret och inte är avställt eller endast tillfälligt registrerat.

Om ett fordon har registrerats i ett annat land än Sverige före den tidpunkt som avses i första stycket, ska i stället med första datum i trafik avses den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land enligt uppgift i vägtrafikregistret.

Om det vid tillämpningen av andra stycket inte går att fastställa den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land, ska i stället med första datum i trafik avses den 1 januari det år som utgör fordonsåret enligt 2 a § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Övriga begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon.

Bestämmande av vägavgift

3 §Vägavgift för en lastbil som har uppgift om miljöklass eller utsläppsklass registrerad i vägtrafikregistret ska tas ut enligt motsvarande EURO-klass i tabellen.

UtsläppsklassMiljöklassEURO-klass
MK3 [1] I
Euro IIMK1, MK2, MK3 [2] II
Euro IIIMK3 [3] , 2000III
Euro IV2005IV
Euro V, EEV2008, EEVV
Euro VIVI

4 §Vägavgift för en lastbil som inte omfattas av 3 § ska tas ut med stöd av uppgift i vägtrafikregistret om första datum i trafik och fordonsår enligt motsvarande EURO-klass i tabellen.

Första datum i trafikFordonsår
Fr.o.m.T.o.m.Fr.o.m.T.o.m.EURO-klass
– 1993-09-30– 19930
1993-10-011996-09-3019931996I
1996-10-012001-09-3019962001II
2001-10-012006-09-3020012006III
2006-10-012009-09-3020062009IV
2009-10-012013-12-3120092013V
2014-01-01 –2014 –VI

5 §Vägavgift för en lastbil som inte kan bestämmas med stöd av 3 § eller 4 § och som är av fordonsår 1992 eller tidigare ska tas ut enligt EURO-klass 0.

6 §Vägavgift för en lastbil som inte kan bestämmas med stöd av 3–5 §§ ska fastställas efter särskild prövning.

7 §Om en fordonsägare kan visa att fordonets motor uppfyller utsläppskraven för en annan EURO-klass än vad som bestämts enligt 3–6 §§ ska den uppgiften ligga till grund för uttaget av vägavgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:4

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:2) om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 • [1]

  Registrerad 930101–960930.

 • [2]

  Registrerad 961001–010930.

 • [3]

  Registrerad 011001–011231.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%