(PUNKTSKATTER)

SKVFS 2019:8 Förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § första stycket 1 förordningen (2010:178) om skatt på energi följande.

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller vid sådan märkning och färgning av oljeprodukter som avses i 2 kap. 8 § första stycket 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi och som sker på ett skatteupplag som godkänts av Skatteverket för märkning och färgning.

Definitioner

2 §I dessa föreskrifter avses med

 1. oljeprodukter: sådana produkter som anges i 2 kap. 1 § första stycket 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 2. skatteupplag: detsamma som i lagen om skatt på energi, och
 3. upplagshavare: detsamma som i lagen om skatt på energi.

Tillsättning av märk- och färgämnen

3 § Vid tillsättning av märk- och färgämnen till oljeprodukter ska en automatisk injiceringsutrustning användas. Utrustningen ska kontinuerligt registrera den volym oljeprodukt som märks och färgas, den tillsatta volymen märk- och färgämneskoncentrat samt blandningsförhållandet mellan koncentrat och oljeprodukt.

Märk- och färgämnen får i stället tillsättas genom ett manuellt förfarande om det görs

 1. i en lagringscistern, eller
 2. i ett tankfordon, en släpvagn eller en cisternvagn, förutsatt att det finns särskilda skäl och att ett behörigt organ godkänt tankfordonet, släpvagnen eller cisternvagnen för transport av oljeprodukter.

När märk- och färgämnen tillsätts genom ett manuellt förfarande ska åtgärder vidtas för att säkerställa att ämnena fördelas jämnt i oljeprodukten i lagringscisternen, tankfordonet, släpvagnen eller cisternvagnen.

Kontroll- och tillsynsåtgärder

4 § För varje skatteupplag som godkänts av Skatteverket för märkning och färgning av oljeprodukter ska en fysisk person utses att ansvara för tillsynen av systemet för märkning och färgning.

5 § En automatisk injiceringsutrustning ska kalibreras och skötas i enlighet med leverantörens anvisningar eller, om leverantören inte utfärdat anvisningar, i enlighet med tillverkarens anvisningar.

6 § Funktionen hos varje automatisk injiceringsutrustning ska kontrolleras varje kalendermånad som utrustningen använts för märkning och färgning av oljeprodukter. Vid kontrollen ska undersökas om en oljeprodukt som under kalendermånaden märkts och färgats med användning av den automatiska injiceringsutrustningen uppfyller de krav som anges i 14 § förordningen (2010:178) om skatt på energi. Kontrollen ska utföras genom provtagning och analys av oljeprodukten.

Dokumentation av uppgifter

7 § En upplagshavare vars skatteupplag godkänts av Skatteverket för märkning och färgning av oljeprodukter ska för varje sådant skatteupplag dokumentera

 1. vilka färgämnen som använts,
 2. halten av märkämne i koncentrat som använts för märkning,
 3. halten av färgämne i koncentrat som använts för färgning,
 4. eventuell tidigare halt av märkämne i en oljeprodukt som märks,
 5. eventuell tidigare halt av färgämne i en oljeprodukt som färgas,
 6. den automatiska injiceringsutrustningens uppgifter för varje utlastningstillfälle om den volym oljeprodukt som märkts och färgats, den volym märk- och färgämneskoncentrat som tillsatts samt blandningsförhållandet mellan koncentrat och oljeprodukt,
 7. felkod, felmeddelande eller annan beskrivning av orsaken till att en automatisk injiceringsutrustning inte fungerat korrekt samt tidpunkten då felet inträffade,
 8. den volym oljeprodukter som märkts och färgats för varje dag och kalendermånad,
 9. den volym märk- och färgämneskoncentrat som använts vid märkning och färgning för varje dag och kalendermånad,
 10. vem som enligt 4 § utsetts att ansvara för tillsynen av systemet för märkning och färgning,
 11. när en automatisk injiceringsutrustning kalibrerats eller andra åtgärder som avses i 5 § vidtagits, och
 12. resultat från sådana analyser som avses i 6 §.

Uppgifter som ska dokumenteras enligt 7 § ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår som uppgiften hänför sig till.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:8

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2019.
 2. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:8) om märkning av vissa oljeprodukter enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%