MERVÄRDESSKATT

SKVFS 2019:19 Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 § och 22 kap. 4 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter tillämpas vid redovisning i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Genom dessa föreskrifter införs bestämmelser om periodisk sammanställning enligt rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Definitioner

2 §I dessa föreskrifter avses med

  1. avropslager: ett sådant lager som avses i 35 kap. 2 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244),
  2. EU-land: de områden som tillhör den Europeiska unionens mervärdesskatteområde,
  3. mellanman i en trepartshandel: den part i en trepartshandel som förvärvar en vara för direkt vidareförsäljning (efterföljande omsättning) till den sista parten i transaktionskedjan,
  4. omsättning av vara: att en vara överlåts mot ersättning,
  5. omsättning av tjänst: att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning,
  6. rapporteringsperiod: den tidsperiod som den periodiska sammanställningen avser,
  7. trepartshandel: omsättning av varor i en transaktionskedja med tre parter registrerade till mervärdesskatt i tre skilda EU-länder och där varan transporteras direkt från första parten i kedjan till den sista,
  8. uppgiftsskyldig: den som enligt 35 kap. 2 § skatteförfarandelagen är skyldig att lämna uppgifter i en periodisk sammanställning,
  9. VAT-nummer: det registreringsnummer för mervärdesskatt som avses i artiklarna 214–216 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.
  10. överföring av varor: en transport av varor som utförs av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från ett EU-land till ett annat utan att varan byter ägare.

Omsättning av varor

3 §I en periodisk sammanställning ska säljaren lämna uppgift om omsättning av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) om

  1. varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land,
  2. köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land än Sverige, och
  3. köparen har meddelat säljaren sitt VAT-nummer i det andra EU- landet.

Om varor tillhandahålls i form av delleveranser, ska uppgift lämnas för varje delleverans.

4 §En mellanman i en trepartshandel som har meddelat säljaren sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet av varorna ska lämna uppgift om den efterföljande omsättningen av varorna i den periodiska sammanställningen.

Överföring av varor som likställs med omsättning

5 §I en periodisk sammanställning ska en beskattningsbar person lämna uppgift om överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land om

  1. överföringen likställs med omsättning enligt 2 kap. 1 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), och
  2. den beskattningsbara personen som överför varorna är registrerad till mervärdesskatt i det land dit varorna förs.

6 §Vad som sägs i 5 § gäller inte om överföringen

  1. avser en vara som ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under en persontransport med avgångsplats i ett EU-land och ankomstplats i ett annat EU-land,
  2. är ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i det andra EU-landet. Detta gäller under förutsättning att transporten av varan avslutas i det andra EU-landet och att varan sedan arbetet utförts skickas tillbaka till den i Sverige som har överfört varan,
  3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättning av tjänster i ett annat EU-land och varan därför ska användas tillfälligt i det andra EU-landet,
  4. görs för att den överförda varan tillfälligt, i högst två år, ska användas i det andra EU-landet, under förutsättning att motsvarande import av varan från en plats utanför EU skulle omfattas av förfarandet för tillfällig införsel och vara helt befriad från importtullar i det andra EU-landet,
  5. görs för sådan omsättning av varan som omfattas av undantag från skatteplikt för fartyg eller för unionsinterna leveranser enligt 3 kap. 21 a, 30 a eller 30 c §, eller är omsatt utomlands (export) enligt 5 kap. 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200),
  6. görs för sådan omsättning av en vara som transporteras från Sverige till ett annat EU-land och som är omsatt i det andra EU-landet enligt 5 kap. 2 a § mervärdesskattelagen, eller
  7. avser gas, el, värme eller kyla som omsätts i det andra EU-landet på villkor som motsvarar de som anges i 5 kap. 2 c eller d § mervärdesskattelagen.

7 §Om användningen av en vara ändras så att förutsättningarna i 6 § inte längre är uppfyllda ska uppgift om överföringen lämnas i en periodisk sammanställning. Överföringen ska i sådant fall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då användningen av varan ändrades.

Överföring av varor till avropslager

8 §I en periodisk sammanställning ska en beskattningsbar person lämna uppgift om en sådan överföring av varor från Sverige till ett avropslager i ett annat EU-land som enligt 2 kap. 1 c § mervärdesskattelagen (1994:200) inte ska likställas med en omsättning.

Omsättning av tjänster

9 §I en periodisk sammanställning ska säljaren lämna uppgift om sådan omsättning av tjänster som avses i 35 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244) om köparen har meddelat säljaren sitt VAT-nummer i ett annat EU-land.

Uppgifter som ska lämnas om VAT-nummer

10 §I en periodisk sammanställning ska den som är uppgiftsskyldig lämna uppgift om sitt VAT-nummer i Sverige och

  1. vid omsättning av varor eller tjänster, det VAT-nummer i ett annat EU-land som köparen har meddelat säljaren,
  2. vid sådan överföring av varor som avses i 5 §, sitt eget VAT- nummer i det land till vilket varorna förs,
  3. vid sådan överföring av varor till ett avropslager som avses i 8 §, den avsedda köparens VAT-nummer i det EU-land till vilket varorna överförs.

11 §Den som lämnar uppgift om överföring av varor till ett avropslager enligt 10 § 3 ska även lämna uppgift om

  1. den avsedda köparens VAT-nummer som angetts enligt 10 § 3 och att varorna återsänts, om varor skickas tillbaka till Sverige enligt 2 kap. 1 f § mervärdesskattelagen (1994:200),
  2. den tidigare och den nya avsedda köparens VAT-nummer och att byte av köpare skett, om köparen byts ut enligt 2 kap. 1 g § mervärdesskattelagen.

Uppgifterna ska tas upp för den rapporteringsperiod som omfattar den tidpunkt när varorna återsändes eller köparen byttes ut.

Uppgifter som ska lämnas om varor och tjänster

12 §Den som är uppgiftsskyldig för omsättning av varor eller tjänster ska för varje köpare uppge den sammanlagda ersättningen för

  1. varuleveranser,
  2. tillhandahållna tjänster, och
  3. mellanmannens omsättning i trepartshandel, som har skett under den rapporteringsperiod som sammanställningen avser.

I ersättningen för varorna och tjänsterna ska leveranskostnader och andra tillägg till priset som faktureras köparen räknas in. Ränta ska dock inte räknas in i ersättningen.

13 §Den som är uppgiftsskyldig för sådan överföring av varor som avses i 5 § ska uppge följande.

  1. För inköpta varor varornas faktiska inköpspris vid tidpunkten för överföringen av varorna om sådant inköpspris finns. I annat fall ska uppges inköpspris för liknande varor vid tidpunkten för överföringen.
  2. För tillverkade varor självkostnadspriset för varorna vid tidpunkten för överföringen.

Valutaomräkning

14 §Om fakturering har skett eller ska ske i annan valuta än svenska kronor ska omräkning göras till svenska kronor med användande av den växelkurs som anges i 7 kap. 7 a och 7 b §§ mervärdesskattelagen (1994:200) och som gäller vid den tidpunkt som framgår av 15 §.

15 §Vid omsättning av varor ska omräkning göras till den kurs som gäller den dag fakturan utfärdas. Omräkning ska dock göras till den kurs som gällde den dag fakturan senast skulle ha utfärdats enligt 11 kap. 3 a § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) om faktura inte har utfärdats innan dess.

Vid omsättning av tjänster ska omräkning göras till den kurs som gäller den dag skattskyldighet för motsvarande omsättning inom landet inträder enligt 1 kap. 3 och 5 a §§ mervärdesskattelagen.

16 §Samma metod för omräkning till svenska kronor ska användas som för redovisning av motsvarande belopp i mervärdesskattedeklarationen.

17 §Om euro används som redovisningsvaluta gäller inte 14–16 §§.

Omräkning till svenska kronor ska i sådant fall göras till den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser på sätt som framgår av 15 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Höjning eller sänkning av ersättningen

18 §Om ersättningen förändras efter det att uppgift om omsättningen lämnats i den periodiska sammanställningen ska den som är uppgiftsskyldig lämna uppgift om storleken av höjningen eller sänkningen av ersättningen.

Uppgift enligt första stycket ska lämnas för den rapporteringsperiod som kreditfaktura eller tilläggsfaktura avseende händelserna har utfärdats eller borde ha utfärdats. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden.

Rättelser

19 §En rättelse i en periodisk sammanställning ska avse samma rapporteringsperiod som den i vilken den felaktiga uppgiften lämnats.

En rättad periodisk sammanställning ska endast avse det VAT- nummer för vilket en felaktig uppgift lämnats. Det är det totala beloppet för korrekt omsättning eller överföring som ska anges. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:19

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...