(INKOMSTBESKATTNING)

SKVFS 2015:22 Genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i renskötsel finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Renar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

  • 665 kr för renkalv

  • 1 068 kr för vuxen honren

  • 1 418 kr för vuxen hanren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2015.