SKV M 2005:19

Vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Inledning

Skatteverket har meddelat allmänna råd, SKV 2005:23, beträffande vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. I detta meddelande finns information om bakgrunden till de allmänna råden och kommentarer till dessa.

Vägavgiftspliktiga fordon

Enligt 5 § andra stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skall avgiftsplikt gälla för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12.000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. Av tredje stycket framgår vidare att för svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikten som fordonskombinationen kan ha. I prop. 1997/98:12 s. 30 anges att med motorfordon eller ledade motorfordonskombinationer som är avsedda att uteslutande användas för godstransport avses lastbilar eller lastbilskombinationer som är inrättat för godstransport. Vidare framgår det att enligt uppgift från Vägverket finns det i dag motorfordon som är registrerade som lastbilar men som inte är inrättade för godsbefordran. För det fall ett fordon är registrerat som lastbil men inte är inrättat för att transportera gods på väg skall vägavgift inte tas ut.

Beträffande fordonskombinationer framkommer det av författningskommentarerna i prop. 1997/98:12 s. 45 att en lastbil med draganordning som väger 7.000 kilogram kan komma att omfattas av avgiftsplikten eftersom ett sådant dragfordon i regel kan dra en släpvagn på 5.000 kilogram och således kommer att få en totalvikt på minst 12.000 kilogram.

Skatteverket har i de allmänna råden, SKV 2005:23, gjort den bedömningen att lastbilar med en maximal lastkapacitet av högst 2.000 kilogram inte bör anses vara ett fordon uteslutande för godstransport på väg.

I vägtrafikregistret registreras lastbilar med karosserikoder. Skatteverket har även gjort den bedömningen i de allmänna råden att inte heller lastbilar med bostadsinredning, butiksinredning, kontorsinredning, sjukvårdsinredning, verkstadsinredning, arbetsplattform, bärgningsfordon, stege, husvagn, tältvagn eller chassi bör anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg. Detta medför att följande lastbilar med karosserikoder omfattas och således bör undantas från vägavgiftsplikt:

 1. lastbilar med karosserikod 22 skåp – bostadsinredning
 2. lastbilar med karosserikod 23 skåp – butiksinredning
 3. lastbilar med karosserikod 24 skåp – kontorsinredning
 4. lastbilar med karosserikod 25 skåp – sjukvårdsinredning
 5. lastbilar med karosserikod 26 skåp – verkstadsinredning
 6. lastbilar med karosserikod 74 arbetsplattform
 7. lastbilar med karosserikod 76 bärgningsfordon
 8. lastbilar med karosserikod 78 stege
 9. lastbilar med karosserikod 81 husvagn
 10. lastbilar med karosserikod 82 tältvagn
 11. lastbilar med karosserikod 91 bärgningsfordon
 12. lastbilar med karosserikod 97 chassi

Slutligen bör enligt de allmänna råden inte heller lastbilar med karosserikod 29, under förutsättning att den maximala lastkapaciteten är satt till högst 4.000 kilogram, anses vara ett fordon uteslutande för godstransport på väg. Inom denna grupp ryms fordon som i huvudsak består av en bostadsdel samt någon form av lastutrymme.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...