SKV M 2005:24

Skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

Inledning

Skatteverket har meddelat föreskrifter, Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:15) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. I detta meddelande finns kommentarer till dessa föreskrifter.

Ändamålet för förbrukningen

Alkoholvaror

Med redovisning av ändamål avses i föreskrifterna vilken av vissa uppräknade bestämmelser i lagen (1994:1564) om alkoholskatt förbrukningen omfattas av.

I 32 § första stycket 7 lagen om alkoholskatt anges de ändamål för vilka en skattebefriad förbrukare kan förvärva alkoholvaror utan skatt. Såsom framgår av 31 e § lagen om alkoholskatt är det en förutsättning för godkännande som skattebefriad förbrukare att varorna används för något av dessa ändamål. I ett beslut om godkännande skall, enligt 17 § 1 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt anges för vilket av dessa ändamål den skattebefriade förbrukaren har rätt till inköp av alkoholvaror utan skatt och vilka villkor som gäller för godkännandet.

Enligt 8 § första stycket 7 lagen om alkoholskatt uppstår skattskyldighet om en skattebefriad förbrukare använder varor som förvärvats skattefritt för annat än det ändamål som var förutsättningen för skattefriheten.

Enligt 8 b § samma lag föreligger inte skattskyldighet för varor som förvärvats skattefritt och som förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten. Vad som krävs för att förstöring skall anses ha skett under tillsyn av beskattningsmyndigheten framgår av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:29) om beskattningsmyndighetens tillsyn över universitets, högskolors, sjukhus, apoteks och skattebefriade förbrukares förstöring av skattepliktiga alkoholvaror och upplagshavares förstöring av skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror.

De varor som använts för annat ändamål än de som anges i 32 § första stycket 7 lagen om alkoholskatt skall alltså beskattas, såvida de inte förstörts i enlighet med Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2003:29. Deklaration skall, enligt 10 kap. 32 a § skattebetalningslagen (1997:483), lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen.

Bränsle

Med redovisning av ändamål avses i föreskrifterna vilken av vissa uppräknade bestämmelser i lagen (1994:1776) om skatt på energi förbrukningen omfattas av.

I 6 a kap. 1 § 1–5, 8, 10 och 12 lagen om skatt på energi anges de ändamål för vilka en skattebefriad förbrukare kan förvärva bränsle helt eller delvis befriat från skatt. Såsom framgår av 8 kap. 1 § är det en förutsättning för godkännande som skattebefriad förbrukare att varorna används för något av dessa ändamål. I ett beslut om godkännande skall, enligt 20 § förordningen (1994:1784) om skatt på energi, anges för vilket av dessa ändamål den skattebefriade förbrukaren har rätt till inköp av bränsle befriat från skatt, vilka bränslen som får köpas med skattebefrielse, skattebefrielsens storlek och vilka villkor som gäller för godkännandet.

Enligt 4 kap. 1 § 7 respektive 4 kap. 12 § första stycket 4 lagen om skatt på energi är den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig).

De varor som använts för annat ändamål än de som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 8, 10 och 12 skall alltså beskattas. Deklaration skall, enligt 10 kap. 32 a § skattebetalningslagen (1997:483), lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen.

Förbrukning

En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra förbrukning av obeskattade alkoholvaror respektive bränsle helt eller delvis befriat från skatt. Denna förbrukning kan i vissa fall mätas med hjälp av en flödesmätare. Mätning av förbrukningen kan även ske genom att driftsjournaler, journalanteckningar eller motsvarande förs.

Avseende förbrukning av bränsle i fartyg har Skatteverket den 20 juni 2005 utfärdat en skrivelse, dnr. 130 360746-05/111. Enligt denna skrivelse anser Skatteverket att bränsle som tankats i fartygets bränsletank, vid upprättande av lagerbokföring enligt 8 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, får anses förbrukat i fartyget redan när bränslet tillförts bränsletanken.

Lagerinventering

Den faktiska lagerbehållningen av obeskattade alkoholvaror respektive bränsle helt eller delvis befriat från skatt skall fastställas minst en gång per kalenderår genom en fysisk inventering. Härvid skall varje i lagret ingående post av sådana tillgångar tas med. Den fysiska inventeringen kan utföras på olika sätt beroende på slag av vara. Varor som är förpackade inventeras exempelvis genom en manuell räkning under det att andra varor får inventeras genom pejling med mätsticka eller dylikt.

Bevarande och tillhandahållande av uppgifter

Enligt 6 § i föreskrifterna skall uppgifter enligt 2–5 §§ jämställas med räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078). Detta innebär att bestämmelserna i 7 kap. bokföringslagen avseende arkivering av räkenskapsinformation m.m. blir tillämpliga på uppgifterna. Detta medför att uppgifterna skall bevaras fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Vidare innebär bestämmelsen att bokföringslagens regler om formen för bevarande, förvaring och förstöring blir tillämpliga.

Enligt 7 § i föreskrifterna skall uppgifterna enligt 2–5 §§ hållas tillgängliga hos den skattebefriade förbrukaren för revision eller annan kontroll. Uppgifterna skall alltså inte skickas in till Skatteverket om detta inte efterfrågas av verket.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%